ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เพราะได้ตระหนักอยู่เสมอว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดง ออกซึ่งความเป็นชาติ ชาติไทยคงความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยเอกลักษณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องศิลปวัตถุ ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้สึกนึกคิด และวิถีชีวิตด้านอื่นๆ

เมื่อมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527 ซึ่งเป็นการจัดตั้งภายใน จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2528 จึงได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเอกลักษณ์และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงคู่กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสืบไป

หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง
ที่ปรึกษาสายงานกิจการนักศึกษา

 

  • ไม่พบข่าว