ภาพกิจกรรม

งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๖ "ดุริยมงคลชัย เทิดไท้คีตราชัน"

วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น