ภาพกิจกรรม

งานเปิดโลกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์