ภาพกิจกรรม

บันทึกวีดิทัศน์เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๑๑