ภาพกิจกรรม

บันทึกวีดิทัศน์เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗