ภาพกิจกรรม

งานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์