ภาพกิจกรรม

งานวันไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 9 ม.ค.57

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรีไทย วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์