ภาพกิจกรรม

งานประชันกลอนสดครั้งที่ ๒๓ "สี่สิบห้าปีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์