ภาพกิจกรรม

พิธีน้อมเกล้าฯสดุดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2556

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์