• CreditBank

DPU เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Credit Bank ให้บุคคลภายนอกเรียนได้

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่สนใจอยากเรียนวิชาที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิชาที่เปิดประกอบไปด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

สามารถเลือกวิธีการประเมินผลได้ 2 แบบ

แบบประกาศนียบัตร (Certificate)

แบบมีเกรด โดยแบบมีเกรดแบ่งเป็น

 • (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
 • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U)
แบบมีเกรด สามารถเก็บผลการเรียนนี้ไว้ใช้เทียบโอนรายวิชา เมื่อประสงค์เข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาได้ ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากที่ได้ผลการศึกษา

คณะและหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(เริ่มเรียน 7 มกราคม – 27 เมษายน 2562)

รายวิชาสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

deploy และดูแลระบบบน AWS Cloud และมีความรู้พร้อมสอบ AWS Certificate ที่เป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดงาน IT ปัจจุบัน
CE357 การกำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์
(ป.ตรี) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วันที่เรียน: วันอาทิตย์
เวลาเรียน: 8:00-12:00 น.
ห้องเรียน: ห้อง836

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบปริญญาตรี
 2. สนใจงาน deploy ระบบบน AWS
 3. มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์

จัดการ Project ด้วยมาตรฐานสากล และมีขั้นตอนอย่างมืออาชีพ
IT615 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลฯ
(ป.โท) เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เรียน: วันเสาร์
เวลาเรียน: 9.00-12.00 น.
ห้องเรียน: ห้อง 426/427

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
วางผังด้านไอทีสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
IT616 การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์การ
(ป.โท) เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เรียน: วันเสาร์
เวลาเรียน: 13.00-16.00 น.
ห้องเรียน: ห้อง 426/427

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ในปัจจุบัน องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจได้ทันที ซึ่งต้องมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความรู้ทั้งทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และทางด้านเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถช่วยเตรียมข้อมูลที่มีคุณค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้
BD519 ธุรกิจอัจฉริยะ
(ป.โท) วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
วันที่เรียน: วันอาทิตย์
เวลาเรียน: 9.00-12.00 น.
ห้องเรียน: ห้อง 7401

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูล
 3. ต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเอง
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อการจัดการและลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
EM633 การบริหารสินค้าคงคลังในงานอุตสาหกรรม
(ป.โท) การจัดการทางวิศวกรรม
วันที่เรียน: วันอาทิตย์
เวลาเรียน: 13.00-16.00 น..
ห้องเรียน: ห้อง 12503

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
การจัดการงานระบบในอาคารเพื่อมุ่งสู่อาคารที่มีประสิทธิภาพสูง
EM643 การจัดการระบบไฟฟ้า เครื่องกล และพลังงานฯ
(ป.โท) การจัดการทางวิศวกรรม
วันที่เรียน: วันอาทิตย์
เวลาเรียน: 13.00-16.00 น..
ห้องเรียน: ห้อง 12506

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

รายวิชาสังกัดวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ร่วมกับเทคโนโลยี IoT ผ่าน Arduino NodeMCE
 • พัฒนาแอปพลิเคชัน Android ร่วมกับ Firebase
 • ออกแบบ IoT (Internet of Things) เบื้องต้นสำหรับ ควบคุมไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • เข้าใจระบบแจ้งเตือนผ่าน Notification ของ Firebase และ Line API
Course นี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่สนใจทำ Smart Home, Smart Farm
 • ผู้ที่สนใจสร้างแอปพลิเคชัน Android เบื้องต้นในการทำงานร่วมกับ IoT
GT406 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี (ป.ตรี)
วันที่เรียน: วันศุกร์
เวลาเรียน: 9:00-12:00 น.
ห้องเรียน: ประกาศภายหลัง

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี
 2. สนใจพัฒนาความรู้ IoT
 3. มีพื้นความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม
พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR/AR ความจริงเสมือน และ ความจริงเสริม เบื้องต้นแบบใช้งานจริง
 • เรียนรู้ความแตกต่างของ AR/VR
 • สร้างดิจิทัลคอนเท็นต์ของ AR เช่น โปสเตอร์สิ่งพิมพ์พูดได้
 • สร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ VR หรือสื่อการสอนพิเศษ
Course นี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่สนใจทำ AR/VR ในการตลาด
 • ครูอาจารย์ที่สนใจนำ AR/VR มาใช้สร้างสื่อการเรียนรู้
 • *ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม
GT407 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาเกมขั้นสูง (ป.ตรี)
วันที่เรียน: วันพุธ
เวลาเรียน: 9:00-12:00 น.
ห้องเรียน: ประกาศภายหลัง

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี
 2. สนใจพัฒนาความรู้ AR / VR
 3. มีพื้นความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสร้างเกม 3 มิติแบบครบถ้วนสำหรับคนต้องการทำเกม
 • การใช้งานโปรแกรม Unity 3D และเขียนโปรแกรม C#
 • การออกแบบฉาก Level Design และระบบ AI
 • การออกแบบ Game Logic ขั้นสูง
 • Workshop การสร้างเกมทุกสัปดาห์มา 1 วัน 1 เกม
 • การใช้แลป SteamVR สำหรับออกแบบ VR แบบ Hi-End ด้วย Oculus Rift และ HTC Vive
Course นี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่สนใจการพัฒนาเกม ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับประยุกต์
 • *จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
GT375 เครื่องประมวลผลเกม 3 มิติ (ป.ตรี)
วันที่เรียน: วันพฤหัสบดี
เวลาเรียน: 13.30-16.30 น.
ห้องเรียน: ประกาศภายหลัง

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี
 2. สนใจพัฒนาเกม และ VR
 3. มีพื้นความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม
นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift และ เมื่อสิ้นสุด รายวิชา ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการทำงานซับซ้อน และมีความน่าสนใจได้
WE525 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (ป.โท)
วันที่เรียน: วันเสาร์
เวลาเรียน: 13.00-16.00 น.
ห้องเรียน: ประกาศภายหลัง

คุณสมบัติของผู้เรียน/อบรม
 1. ผู้ที่จบปริญญาตรี สนใจศึกษาปริญญาโท
 2. สนใจการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
 3. มีพื้นความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนการสมัคร

01 กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
02 ตรวจสอบจดหมายยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลที่กรอกในระบบ
03 รอการติดต่อกลับจากหลักสูตร
04 สอบสัมภาษณ์ โดยหลักสูตรจะนัดวันและเวลาสัมภาษณ์กับผู้สมัครโดยตรง
05 ลงทะเบียนและชำระเงิน
06 เข้าเรียนตามวันและเวลาของรายวิชาที่ลงทะเบียน

อัตราค่าเล่าเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ค่าหน่วยกิต
และค่าบำรุงจากอัตราเฉลี่ย
ค่า LAB ค่าอื่น ๆ
(ค่าประกันอุบัติเหตุ)
(ค่าประกันของเสียหาย)
รวมค่าใช้จ่าย
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
CE357 การกำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 8,000 1,200 800 10,000
IT615 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลฯ 15,000 - 800 15,800
IT616 การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์การ 15,000 - 800 15,800
BD519 ธุรกิจอัจฉริยะ 15,000 - 800 15,800
EM633 การบริหารสินค้าคงคลังในงานอุตสาหกรรม 15,000 - 800 15,800
EM643 การจัดการระบบไฟฟ้า เครื่องกล และพลังงานฯ 15,000 - 800 15,800
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
GT406 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี 7,500 1,200 800 9,500
GT407 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาเกมขั้นสูง 7,500 2,000 800 10,300
GT375 เครื่องประมวลผลเกม 3 มิติ 7,500 1,200 800 9,500
WE525 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 10,500 1,500 800 12,800

แผนที่และการเดินทาง

dpu map

ขสมก.

- สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

- สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ >> รถโดยสารฯ สาย 177, 522 ป้าย ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน >> รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3


รถตู้

- สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

** ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด) **


รถสองแถว

- รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์-ประชานิเวศน์ 3

- รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์-วัดบัวขวัญ


รถไฟฟ้า BTS

- ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย 63, 104, 134 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง


รถไฟฟ้า MRT

- ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ (หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์) (CITE)

โทร. 085-810-8871

ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์ (หลักสูตร วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี) (ANT)

โทร. 089-046-9779