บุคลากร

อาจารย์ ศรันยา สารากรบริรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน Career Prep.

การศึกษา

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • วุฒิบัตร “ โครงการอบรมวิทยากรด้านบุคลิกภาพ ” จากสถาบัน John Robert Powers

 • วุฒิบัตร “ Voice Dubbing ” จากสถาบัน Gen-X Academy

 • วุฒิบัตร “การเป็นผู้ประกาศและอ่านข่าววิทยุกระจายเสียง” จากสถาบันวิชาชืพสื่อสารมวลชน

 • วุฒิบัตร “ นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

​ประวัติการทำงาน

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้จัดการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • ผู้จัดการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (Career Prep.)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  และผู้จัดการศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร (PCDC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน( Career Prep.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ Tel : 029547300 ต่อ 735


นางสาวศิริพร สถิตย์พงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บริษัทโชคดี ติ่มซ่ำ จำกัด

การติดต่อ Tel : 029547300 ต่อ 736
E-mail : siriporn.sat@dpu.ac.th


นางสาวศิราพร จัตติไทย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

การติดต่อ Tel : 029547300 ต่อ 734

E-mail : siraporn.jat@dpu.ac.th


นางสาวกนกพร ดวงเสาร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

การติดต่อ Tel : 029547300 ต่อ 736

E-mail: kanokporn.dua@dpu.ac.th