ประเมิน 3 ทักษะ IT,BA,ENG

IT Skills

“ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีแค่ไหน” 

เป็นคำถามที่นักศึกษาทุกคนจะพบเสมอเมื่อสมัครงาน....และคำตอบที่มีอยู่ในใจ มั่นใจไหมว่าจะช่วยให้ได้งาน Career Prep. จะช่วยคุณประเมินตัวเองก่อนเรียนจบ ว่าคุณมีความ “พร้อม” ด้าน IT มากน้อยเพียงใด เพื่อให้มั่นใจมากขึ้นเมื่อสมัครงาน   ในการประเมินทักษะนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้จัดทำแบบประเมินทักษะทั้งหมด โดยนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง โดยศูนย์Career Prep. เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสามารถขอประเมินความพร้อมด้าน IT ของคุณได้ 3 ระดับคือ

  • ระดับเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน  ซึ่งหมายถึง มีความเข้าใจศัพท์เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงานได้

  • ระดับดี  ซึ่งหมายถึง มีความเข้าใจศัพท์เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทียบเท่าผู้ชำนาญการ และสามารถประยุกต์ใช้ชุดโปรแกรมสำเร็จในสำนักงานได้ดี

  • ระดับดีมาก ซึ่งหมายถึงมีความเข้าใจศัพท์เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทียบเท่าผู้ชำนาญการ และสามารถประยุกต์ใช้ชุดโปรแกรมสำเร็จในสำนักงานได้ดีมาก


English Skills

เมื่อภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงานของคุณมากขึ้น 
ความ “พร้อม” ด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณวิ่งแซงคู่แข่งได้ทันกาล........แล้วภาษาอังกฤษ ของคุณ “พร้อม” แค่ไหน

แล้วคุณมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพียงใด เราบอกได้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด Career Prep Centre มีบริการช่วยให้คุณประเมินความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ  6 ระดับ

  • Basic User Level 1 มี ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ได้แก่ การบอกเล่าและการตอบคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองทั้งการพูดและการเขี ยน การซักถามและรับรู้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ บุคคล สิ่งของ หน่วยงาน ตำแหน่งที่ตั้ง และกิจวัตรประจำวัน ที่ใช้รูป ภาษาสั้น ๆง่าย ๆ ตลอดจนขอความช่วยเหลือตามสถานการณ์ ในบริบทใกล้ตัวในขณะนั้นๆ สามารถปฎิสัมพันธ์ง่าย ๆ ที่พบในที่สาธารณทั่วไป

  • High Basic User Level 2 มี ความสามารถใช้ภาษาได้ในการดำรงชีวิตในชุมชนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ที่น่าพอใจ พอสมควร ได้แก่ การริเริ่มสานความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในชุมชนนั้น ๆ การแนะนำตนเองและผู้อื่น การมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคม การซักถาม ตอบข้อซักถาม และรับรู้ข้อมูล ด้วยคำถามและคำตอบที่มีความยาวพอประมาณ และใช้รูปภาษาและวลีที่ไม่ซับซ้อนนัก ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ บุคคล สิ่งของ สถานที่ กิจกรรม งานอาชีพ รวมไปถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ การบรรยายและให้คำอธิบายในเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยการเขียนและการพูดแบบ สั้น ๆ อ่านข้อเขียนสาธารณะและส่วนตัวที่มีขนาดสั้น และไม่ซับซ้อน การขอความช่วยเหลือและบอกเล่าปัญหาของตนเอง คู่สนทนาไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนักในการปฎิสัมพันธ์ด้วย

  • Intermediate User Level 3  มี ความสามารถใช้ภาษาในการดำเนินชีวิตและทำงานในชุมชนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษได้ ในระดับที่ค่อนข้างดี ได้แก่การมีปฎิสัมพันธ์และการประสานงานกับคนในชุมชน ในที่ทำงาน และคนที่พบใหม่ทั้งในวงการทำงานและกิจกรรมทางสังคมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง ด้วยการพูดและการเขียนด้วยรูปภาษาขนาดยาวและวัจนลีลาหลากหลายปานกลาง แสดงความคิดเห็นและเป็นฝ่ายเริ่มในการอภิปรายในหัวข้อทั้งที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาสำหรับเตรียมการ การรับทราบข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อผสมต่าง ๆ คู่สนทนาไม่จำเป็นต้องพยายามช่วยเหลือในการปฏิสัมพันธ์ด้วย

  • High Intermediate User Level 4   สามารถใช้ภาษาได้ระดับดี เข้าใจประเด็นความคิดที่ซับซ้อนที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมรวมทั้งการ อภิปรายเชิงเทคนิคในสาขาเฉพาะทางของตน  สามารถปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติโดย ไม่เกิดความสับสนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สามารถเขียนข้อความทั่วไปที่มีรายละเอียดชัดเจน และอธิบายมุมมองรวมทั้งข้อดีและข้อเสียในการกระทำนั้นๆ

  • Proficient User Level 5  มีความสามารถใช้ภาษาได้ในระดับค่อนข้างดีมาก เข้าใจความหมายของเนื้อหาที่ยาวและยากได้ดี รวมถึงตระหนักถึงความหมายนัยสารได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับตัวเองคล่องแคล่ว โดยใช้เวลาในการคิดไม่มาก สามารถใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทางการศึกษา และการทำงานได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสื่อสารให้หัวข้อที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเขนและเป็นระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเชื่อมความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • High Proficient User Level 6  มีความสามารถใช้ภาษาได้ในระดับค่อนข้างดีมาก เข้าใจทุกสิ่งที่ได้ยินหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปข้อมูลที่มีลักษณะหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้อย่างดีมาก สามารถพูดเดี่ยกับตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและกระชับโดยไม่ต้องเตรียมการล่วงหน้า และสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของความหมายตามบริบทได้เป็นอย่างดีแม้ไนสถานณ์ที่ดีความซับซ้อน

Career prep Centre จะช่วยให้คุณพูดคำว่า  "Yes, I'm ready to work."


Business Skills

“ทักษะด้านธุรกิจ ....อาจเปลี่ยนคุณจากการเป็นผู้รับคำสั่ง... เป็นผู้วางแผนและบริหาร”

ในยุคที่ “ธุรกิจ” เป็นเข็มทิศชี้นำกระแสโลก ไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอะไร และจะทำงานในองค์กรแบบไหน ทักษะด้านการบริหารธุรกิจ จะทำให้คุณมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ที่คนอื่นอาจมองข้าม ทำให้คุณพร้อมที่จะทำงานและก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารเร็วกว่า..

ศูนย์Career Prep. และคณะบริหารธุรกิจ พร้อมให้คุณประเมินทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจของคุณ   และเมื่อผ่านการประเมินในระดับต่างๆ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน

การประเมินความพร้อม ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ จะประเมินความรอบรู้เทียบกับสถานการณ์ผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยมีการแบ่งระดับความสามารถ คือ

  • ระดับ พอเพียง  ระดับดี ระดับดีมาก เป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความทันต่อเหตุการณ์ของนักศึกษาในเรื่องความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ


 

► งดการประเมินในสัปดาห์สอบ
► กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อยถูกระเบียบตามกฏมหาวิทยาลัย
► หากนักศึกษาประเมินผ่านในระดับดีมาก ติดต่อรับประกาศนียบัตรที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน