กำหนดรับประกาศนียบัตร "ผ่าน" การอบรมบุคลิกภาพฯ 1/2559