หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

งานพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

งานพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร   มีภารกิจหลักในการเสริมคุณภาพของบัณฑิต มธบ.  ให้สมบูรณ์
โดยกำหนดกิจกรรมเป็น การอบรมแบบปฏิบัติการ 4 หลักสูตร ได้แก่
   

 •  การพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก
   เรียนรู้พื้นฐานการแต่งหน้า และทรงผม รวมถึงการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมในการสมัครงาน

 •  อิริยาบถและมารยาทสังคม
   การปฏิบัติตัวในการอยู่ในสังคม การนั่ง การยืน การเดิน ที่สง่างามเรียนรู้การทักทาย และมารยาทในการรับประทานอาหาร

 •  การสื่อภาษาและการสัมภาษณ์งาน
   เรียนรู้วิธีการพูดที่สร้างเสน่ห์ การใช้น้ำเสียง การใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสม รวมถึงเทคนิคเบื้องต้นเพื่อการสัมภาษณ์งาน

 •  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
   การรู้จักบุคลิกภาพของตนเอง เรียนรู้บุคลิกภาพผู้อื่น เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อการดำรงชีวิตที่มี  ความสุข

        วิทยากร ของศูนย์คือ  อาจารย์ที่เข้าใจและพร้อมที่จะช่วยนักศึกษาพัฒนาตนเอง คัดสรรจากคณะและสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เมื่อแรกก่อตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers ภายใต้การ
นำของอาจารย์ ประณม  ถาวรเวช เป็นผู้ฝึกอบรมคณะวิทยากร   ปัจจุบันศูนย์Career Prep.ได้จัดโครงการ
Training The Trainersเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพด้านบุคลิกภาพจากหลากหลาย
สถาบัน เป็นการเปิดโลกทัศน์และพัฒนาวิทยากรสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพในการฝึกอบรมลูกศิษย์ของเรา 
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

        เราภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่า ธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย   
ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของลูกศิษย์จนถึง กับจัดตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างจริงจังภายใต้การดูแลของศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ตั้งแต่พ.ศ. 2549
จนถึงปัจจุบัน 

        การอบรมบุคลิกภาพและการสื่อสาร  เป็นการสอนแบบกระตุ้นให้คิดและลงมือปฏิบัติ   
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่จะต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตของนักศึกษา  โดยเน้นว่าบุคลิกภาพอันงดงาม
และน่าเชื่อถือนั้นจะเกิดได้อย่างจริงจัง จากการพัฒนาแก่นแท้ภายใน  อันได้แก่  การพัฒนาความรู้ คุณธรรมทัศนคติ 
โลกทัศน์และมนุษยสัมพันธ์ที่มีต่อผู้คนรอบตัว