เกี่ยวกับหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     

         ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความพร้อมทั้งความรู้ และบุคลิกภาพที่ดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงมอบหมายให้ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน หรือศูนย์ Career Prep. ประสานจัดการให้นักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี เข้าประเมินความพร้อมใน 3 ทักษะสำคัญ คือ  ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อการมีบุคลิกภาพที่ดีใน “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร” โดยงานบริการต่างๆของศูนย์ นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด

         นักศึกษาทุกคนสามารถใช้บริการที่ศูนย์จัดให้ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานมีเป้าหมายที่สำคัญคือ นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และ ประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกคน สมดังปณิธานในการผลิต “บัณฑิตผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิ  และคุณธรรม”

Vision : เป็นองค์กรอันดับหนึ่งในการเตรียมความพร้อม 4 ทักษะสำคัญแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่ออัจฉริยภาพในการทำงานจริง

Mission : มุ่งมั่นร่วมมือกับคณะและสถาบันในการเตรียมความพร้อมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษและการมีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกคน

 

                                                                              อาจารย์ศรันยา  สารากรบริรักษ์
                                                                 ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

                                                                                                                                                                                                                                                                         


ศูนย์ฯ ที่จะช่วยเตรียมพร้อมให้ทุกคน “พร้อม” ที่จะก้าวเข้าสู่การทำงาน....อย่างมั่นใจ
หน้าที่และภาระงาน

งานเตรียมความพร้อม 3 ทักษะ

  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ   

  • ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             

  • ทักษะความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ              

งานพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
        
 ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร โดยจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ จัดทำแบบประเมินการอบรม ตำราบุคลิกภาพ ตารางการอบรม จัดตารางการสอนสำหรับวิทยากรและเตรียมสื่อการสอน โดยศูนย์ฯต้อนรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยนักศึกษาสมัครลงทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด ปัจจุบันศูนย์ฯได้จัดโครงการเพื่อนักศึกษาตลอด 3 ภาคการศึกษา โดยตัวเลขนักศึกษาสมัครเข้าโครงการฯปีละกว่า 3 พันคน

ประกาศนียบัตร
        
 นักศึกษาที่ผ่านการประเมินและผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร รวม 4 ทักษะ