ข้อมูลส่วนตัว

ดาวน์โหลดเอกสาร Module 1: Educational Technology


16 สิงหาคม 59 การสร้าง Inforgraphic ด้วย template สำเร็จรูป (45 คน)
23 สิงหาคม 59 Video -Youtube (45 คน) การ Upload ไฟล์จาก Smartphone เข้า YouTube
การสร้างวิดีโอจากโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
การสร้างวิดีโอจากสไลด์รูปภาพ
6 กันยายน 59 Adobe Spark (45 คน)
13 กันยายน 59 การสร้างวิดีโอการสอนด้วย PowerPoint (45 คน)
20 กันยายน 59 Microsoft Sway (45 คน)
4 ตุลาคม 59 Google Form (45 คน)
18 ตุลาคม 59 Adobe Spark (70 คน)
1 พฤศจิกายน 59 การสร้าง Inforgraphic ด้วย template สำเร็จรูป (70 คน)
1 พฤศจิกายน 59 Apple: iMovie, Page, Swivl (25คน)
8 พฤศจิกายน 59 การสร้าง Inforgraphic ด้วย template สำเร็จรูป ( 70 คน)
8 พฤศจิกายน 59 Apple: iMovie, Page, Swivl (25คน)
15 พฤศจิกายน 59 การสร้าง Inforgraphic ด้วย template สำเร็จรูป ( 70 คน)
22 พฤศจิกายน 59 Adobe Spark (70 คน)

ดาวน์โหลดเอกสาร Module 2: Thailand 4.0 and AEC+China


16 สิงหาคม 59 -  
23 สิงหาคม 59 Digital Marketing Trends
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
ประธานบริหารด้านสร้างสรรค์กลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท Y&R ประเทศไทย
ผศ.ดร.ฑันตกานต์ ดวงรัตน์
 
6 กันยายน 59 การเรียนรู้เพื่อทักษะอนาคต Thailand Economy 4.0
ดร. ไกรยส ภัทราวาท
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรุ้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
13 กันยายน 59 Creativity
อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 กันยายน 59 China Insights
อาจารย์วรพงษ์ เดชะศาศวัต รองอธิการบดีสายงานวิทยาลัยจีน
Mr.Wang Daoming คณบดีวิทยาลัยจีน
 
4 ตุลาคม 59 ที่ Stanford เขาสอนอะไร
คุณสรวิศ ชัยโรจน์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
 
18 ตุลาคม 59 Innovative Food Business
คุณสุรนาม พานิชการ เจ้าของ Tofusan
 
1 พฤศจิกายน 59 Critical Thinking
รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 พฤศจิกายน 59 Innovation
คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน


15 พฤศจิกายน 59 Education APP
คุณกีรติ อินโอชานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (CTO) App ถามครู
 
22 พฤศจิกายน 59 10.00 - 11.00 น.
Industry 4.0
คุณเจน นำชัยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11.00 - 12.00 น.
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIMS)
คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
 

ข้อกำหนด

1. อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 7 ครั้ง โดยผ่าน Module 1 อย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในภาคเรียนที่ 1)

2. อาจารย์ทุกคนมีสื่อการสอนโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการอบรม โดยมีเนื้อหาสัมพันธ์กับรายวิชาและThailand 4.0 and AEC + China อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน (ภายในภาคเรียนที่ 1)

3. สำหรับ Module 3 : Research Beginners และ Module 4 : Champion Team ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

 

การอบรมมี 2 Module คือ

Module 1 : Educational Technology

Module 2 : Thailand 4.0 and AEC + China


ข้อมูลติดต่อ

การใช้งานระบบ : โทร. 626 (โสภิตา) หรือ 883 (เชษฐา)

ข้อมูลหลักสูตร : โทร. 552 (ฟ้า)