เงินกู้สามัญ

สิทธิการกู้ สมาชิกสามารถกู้ได้สูงสุด 48 เท่าของเงินเดือน แต่ต้องไม่เกิน วงเงิน 600,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้กู้

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. ผู้กู้รายเก่าจะต้องชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงจะกู้ใหม่ได้
3. หลังจากหักค่าใช้จ่ายของสหกรณ์และของมหาวิทยาลัยแล้วต้องมีเงินเดือนเหลือไม่ต่ำกว่า 20%

4. ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน

ขั้นตอนในการกู้ และรับเงิน

1. กรอกข้อความในคำขอกู้สามัญให้ครบถ้วนพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
2. ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 15 ของเดือน พร้อมหลักฐาน
3. ทำหนังสือสัญญาเงินกู้ ตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย พร้อมรับเงินสิ้นเดือน

   ตารางเงินกู้สามัญ   ตั้งแต่ 1 กันยายน  2553 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
อายุสมาชิก กู้ได้ไม่เกินเท่าของเงินเดือน จำกัดวงเงินกู้ ระยะเวลาการผ่อนชำระ (เดือน) ผ่อนชำระเงินต้น   มีหุ้นไม่ต่ำกว่า 25 %
(เดือน) (บาท) ขั้นต่ำงวดละ(บาท) ของวงเงินกู้ หรือตามที่สหกรณ์กำหนด
6 – 12 14 50,000 60 1,000 12,500
13 – 24 16 80,000 60 1,500 20,000
25 – 36 18 100,000 60 1,700 25,000
37 – 48 20 140,000 72 2,000 35,000
49 – 60 22 180,000 72 2,500 45,000
61 – 72  24 240,000 72 3,400 60,000
73 – 84 26 320,000 96 3,400 80000
85 – 96 28 360,000 96 3,800 90,000
97 – 108 30 380,000 96 4,000 95,000
 109 – 120 32 400,000 96 4,200 100,000
121 – 132  34 420,000 108 3,900 105,000
133 – 144 36 440,000 108 4,100 110,000
145 – 156  38 460,000 108 4,300 115,000
157 – 168  40 500,000 120 4,200 125,000
169 – 180 42 520,000 120 4,400 140,000
181 – 192  44 560,000 120 4,700 160,000
 193 -  204 46 580,000 120 4,900 180,000
205  ขึ้นไป 48 600,000 120 5,000 200,000
           
ผู้กู้รายเก่าที่ต้องการกู้ใหม่  ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 งวดเดือน