คณะกรรมการ

ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์
ประธานกรรมการ

ผศ. เฉลิมพร อภิชนาพงศ์
รองประธานกรรมการ

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

นายพิสันต์ สุทธิพิทักษ์
ตำแหน่งกรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

นายเฉลิมสิน สิงห์สนอง
ตำแหน่ง กรรมการ

นายจักริน สมิตเวช
ตำแหน่ง กรรมการ

ดร.วาสนา วิสฤตาภา
ตำแหน่ง กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

น.ส.สัชฌุกาญจน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง กรรมการ

นายวิสุทธิ์ ตรีเงิน
ตำแหน่ง กรรมการ

นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์
ที่ปรึกษา

นายปัญญา ศุกลินวนิช
ที่ปรึกษา

นายอนุชา สถิตย์พงษ์
ที่ปรึกษา

นายธพล ชูดำ
ผู้ตรวจสอบกิจการ