คณะกรรมการ

ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์
ประธานกรรมการ

นายอนุชา สถิตย์พงษ์
รองประธานกรรมการ

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

นายเฉลิมสิน สิงห์สนอง 
ตำแหน่งกรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

นางชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร์
ตำแหน่ง กรรมการ

น.ส.สัชฌุกาญจน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง กรรมการ

ดร.วาสนา วิสฤตาภา
ตำแหน่ง กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล
ตำแหน่ง กรรมการ

นายวิสุทธิ์ ตรีเงิน
ตำแหน่ง กรรมการ

นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์
ที่ปรึกษา

นายปัญญา ศุกลินวนิช
ที่ปรึกษา

 

นางสาวจงจิตต์ พิมพาลัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ