คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ชุดที่ 34


ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์
ประธานกรรมการ

นายปัญญา ศุกลินวนิช
ที่ปรึกษา

นายนุชา สถิตย์พงษ์
รองประธานกรรมการ

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

นางอารีรัตน์ หู้เต็ม
ตำแหน่ง ผู้ตรวจกิจการ

ผศ.เฉลิมสิน สิงห์สนอง 
ตำแหน่ง กรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

น.ส.ลลิตา สันติวรรักษ์
ตำแหน่ง กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

น.ส.สัชฌุกาญจน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร์
ตำแหน่ง กรรมการ

นายวิสุทธิ์ ตรีเงิน
ตำแหน่ง กรรมการ

นายนคร วัลลิภากร
ตำแหน่ง กรรมการ

นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ
ตำแหน่ง กรรมการ