ติดต่อเรา

เบอร์ภายใน
สายงานวิชาการ
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
คณบดี 243   หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม 714  
เลขานุการ 243 หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 714
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัมนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา 252
วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี/คณะบริหาร (CIBA)
คณบดี 119 เลขานุการและธุรการ 307,616,119
รักษาการคณบดี 323 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 209
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 210 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 208,336
รองคณบดีฝ่ายกิจการ ด้านนวัตกรรมหลักสูตรและเทคโนโลยี หวัหน้าหลักสูตร 118,750 ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร 334
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 217 เจ้าหน้าที่ธุรการ 472
หัวหน้าหลักสูตร การเงิน(CIBA) 211 หัวหน้าหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์(CIBA) 212
ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร การตลาด(CIBA) 213 หัวหน้าหลักสูตร ตลาดนัดร่มไผ่ 213
เลขานุการหลักสูตร การตลาด(CIBA) 213 เลขานุการหลักสูตร การจัดการ(CIBA) 214
หัวหน้าหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม (CIBA) 218 หัวหน้าหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร ธุรกิจระหว่างประเทศ (CIBA) 217
ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (CIBA) 750 เลขานุการหลักสูตรบัญชีและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและเศรษฐศาสตร์ 750
เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว 171 เลขาหลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการระบบดิจิทัลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 269
หลักสูตรนานาชาติ 663,646 หลักสูตรการบัญชี มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 815
หลักสูตร MBA และ MBA อาเซียน 339 หลักสูตร DBA 307
วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี/คณะเศรษฐศาสตร์ (CIBA)
คณบดี 358 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 269
รองคณบดี 313 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต 465
หัวหน้าหน่วยวิจัย Satellite/นักวิจัย 187 เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต 186
วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี/คณะการบัญชี (CIBA)
คณบดี (CIBA) 307 ที่ปรึกษา 820
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านการบริหารหลักสูตร/ผอ.หลักสูตรมหาบัญฑิต 232 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี 419
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านวัตกรรมหลักสูตรและเทคโนโลยี/หัวหน้าหลักสูตร 118,750 เลขานุการคณะ 119
เจ้าหน้าที่/ดูแลหลักสูตร ป.โท+ป.เอก 815 เจ้าหน้าที่ธุรการ 307
หัวหน้าหมวดวิชาด้านการกำกับการที่ดี/หัวหน้าศูนย์ฝึกปฎิบัติงานทางบัญชี 171 หัวหน้าหมวดด้านการบัญชีเชิงบูรณาการ 709
หัวหน้าหมวดวิชาด้านการบัญชีร่วมสมัย 172 ผอ.สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี 616
หัวหน้าหมวดวิชาด้ารการฝึกปฎิบัติงาน 760    
วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)/วิทยาลัยนานาชาติ(DPUIC)
คณบดี 685 รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรณาธิการวรสารสุทธิปริทัศน์ 636
ผู้ช่วยคณบดี 766 เลขานุการ 663
หัวหน้าหลักสูตร 154 หัวหน้าโครงการ 605
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
คณบดี 458 ที่ปรึกษา 458
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 456 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 459
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 117 เลขานุการ 458,259
เจ้าหน้าที่ธุรการ 272,259 หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 474
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 258 หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 258
หัวหน้ากลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม 884 ผู้อำนวยการ 852
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต 853 เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต วิทยาการชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 853
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
คณบดี 498 รองคณบดี 615
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 597 ผู้ช่วยคณบดี/หัวห้นาภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ 453
เลขานุการและธุรการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 594,498 เจ้าหน้าที่ธุรการวิศวกรรมอุสาหการ/ระบบงานประปา 586
หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมอุสาหการ 587 หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 718
หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม 591 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตการจัดการทางวิศสกรรม 600
ผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิสวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 703 เลขานุการและธุรการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 386
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 444 เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม 742
เลขาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 601 เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 681
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITE)
ที่ปรึกษา 252 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมเว็บ 253
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 422 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 424
เลขานุการคณะ 243 เลขานุกรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 215
เลขานุการหลักสูตรระบบสารสนเทศ 386 หัวหน้าศูนย์ 385
ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร ระบบสารสนเทศ 215 หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานฯ 207
หัวหน้าหลักสูตร ระบบสารสนเทศ 251 หัวหน้าหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 670
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต 444 ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 602
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต 252 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมเว็บ 872
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
คณบดี 02-588-6060 ต่อ 100 เลขานุการและธุรการ 02-588-6060 ต่อ 100
วิทยาลัยครุศาสตร์
คณบดี 648,649 เลขานุการและธุรการ 648,649
รองคณบดี 451 หัวหน้าสำนักงาน 427
เจ้าหน้าที่ธุรการ 649 ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 433
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต 430 ผอ.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 451
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
คณบดี 279 รองคณบดี 281
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 661 เลขานุการและธุรการ 308,279
เจ้าหน้าที่ธุรการ 308 หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (Legal Clinic) 309
ผู้จัดการวรสาร 713 ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต) 655
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ 873 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 559,280
ผู้ช่วยอำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 891 รองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 271
เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรมหาบัณฑิต 574 เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรมหาบัณฑิต 428,753
ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 286 เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต)และเลขานุการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 428
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต 574,428,753,271 หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 283
คณะศิลปศาสตร์
คณบดี 343 ที่ปรึกษา 369
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 274 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีกิจการนักศึกษา 342
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ 664 เลขานุการและธุรการ 344,343
เจ้าหน้าที่ธุรการ 344 หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 273
เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 274,108 เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 274
หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 384 เลขานุการหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 744
เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 462 หัวหน้าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 826
เลขานุการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 886 หัวหน้าหลักสูตรภาไทยเพื่ออาชีพ/เลขานุการหลักสูตรภาไทยเพื่ออาชีพ 106
เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ 105 หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมการเรียน 108
หัวหน้าหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) 274 หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 124
เลขานุการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 497 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ 623
คณะนิเทศศาสตร์
คณบดี 301 ที่ปรึกษา 173
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 356 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 708
รองคณบดีฝ่ายหริหาร 327 เลขานุการและธุรการ 724,300,301
เจ้าหน้าที่ธุรการ 300,724 หัวหน้าหลักสูตรโฆษณา 354
หัวหน้าหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ 238 ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 454
เลขานุการหลักสูตร วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 454 หัวหน้าหลักสูตรวารสารศาสตร์ 267
หัวหน้าแผนกเทคโนนิเทศ 346 ผูหัวหน้าแผนกเทคโนนิเทศ 144
หัวหน้าหน่วย 473 หัวหน้าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร 778
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 579 เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 578
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 690 ผู้ช่วยอำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 292
เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 425    
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดี 679 ที่ปรึกษา 679
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 777,758 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 783
ผู้ช่วยคณบดี 782,777 เลขานุการและธุรการ 680,679
เจ้าหน้าที่ธุรการ 680 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปะการแสดงประยุกต์ 770,771
หัวหน้าหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิก 774,775 หัวหน้าหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร ออกแบบตกแต่งภายใน 772,773
หัวหน้าหมวด 777 หัวหน้าหลักสูตร การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 776
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณบดี 668 รองคณบดี 838
ผูช่วยคณบดี 843 เลขานุการและธุรการ 656,668
เจ้าหน้าที่ธุรการ 656 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต 577
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต 263 เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 263
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณบดี 447 ที่ปรึกษา 702
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 762 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 359
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 562 รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ 700
ผู้ช่วยรองคณะบดีฝ่ายวิชาการ 667 เลขานุการและธุรการ 113,189,447
เจ้าหน้าที่ธุรการ 189,113,563 หัวหน้าหลักสูตร การโรงแรม 700
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 351 หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 706
ผู้จัดการ หน่วยบริการปฎิคม 388 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต 609
เลขานุการหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาบัณฑิต 237    
วิทยาลัยนานาชาติจีน(KDCIC)/วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน(CAIC)
คณบดี 163,836 รองคณบดี 882
ผู้ช่วยรองอธิการบดี 683 ผู้ช่วยรองคณบดี 836
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 837 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สาขาบริหารธุรกิจ 831
เจ้าหน้าที่/เลขารองอธิการบดีสายงานวิทยาลัยจีน 163 ที่ปรึกษาอวุโส 539
เลขานุการและธุรการ 163,836 ผู้ช่วยเลขานุการ 895
เจ้าหน้าที่ธุรการ 163 หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการบัยชี 896
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 864 ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต 880
ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 881 รองคณบดีสายงานวิทยาลัยจีน 198
วิทยาลัยนานาชาติจีน/ศูนย์บริการนักศึกษาจีน
ผู้ช่วยคณบดี 868 เจ้าหน้าที่บริการด้าน VISA 869
เจ้าหน้าที่ธุรการ 868,869 ธุรการ 868,869
วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์(ICSC)
คณบดี 387,665 เบอร์ส่วนกลาง 542
เลขานุการและธุรการ 387,665    
ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ ISSC
ธุรการ 734,736
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน 818 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ช่วยนายทะเบียน 176
หัวหน้าแผนกธุรการ 509 เคาท์เตอร์บริการ 177
หัวหน้าแผนกระเบียนประวัติ 534 หัวหน้าแผนกอาวุโสแผนกระเบียนการศึกษา 178
หัวหน้าแผนกสนับสนุนและการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 817 เลขานุการและธุรการ 508,509,179
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 569 เคาท์เตอร์ส่วนกลาง นศ. 570
เจ้าหน้าที่ธุรการ 583    
สำนักวิชาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 520 ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิชาการ 553
เจ้าหน้าที่ธุรการ 789,492 หัวหน้าแผนก 513
เลขานุการศูนย์วิจัย 528,128    
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ(ISES)
ผู้อำนวยการาถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ (ISES) 361,362, 465 รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 465
เจ้าหน้าที่ธุรการ 469 ผู้อำนวยการ 446
เจ้าหน้าที่ 632,633    
สายงานอธิการ
สำนักอธิการบดี
นายกสภามาวิทยาลัย 510 อุปนายกสภามาวิทยาลัย 182
อธิการบดีกิตติคุณ 510 อธิการบดี/รักษาการรองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ 199
ผู้ช่วยอธิการบดี 731 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 512,196
418,510
828
ที่ปรึกษาอธิการบดี 518,510
516
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี 510
ผู้ช่วยเลขานุการ 828 เลขานุการ 418,512
183
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร 813 ที่ปรึกษาอาวุโส 539
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ 514 รองอธิการบดีสายงานวิจัย 465
ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานภาคีสัมพันธ์ 519 รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 379
รองอธิการบดีสายงานวิทยาลัยจีน 198 รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ 522
ผู้อำนวยการ 841 เจ้าหน้าที่ 255,185
สายงานกิจการนักศึกษา
สำนักกิจศึกษา
รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 103 ผู้จัดการสำนักกิจศึกษา/เพชรยอดมุงกฎ 265
เลขานุการ 103 หัวหน้าสำนักงาน 677
อาจารย์ผู้ปกครองหอพัก 224 เจ้าหน้าที่ 200
ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา 854 ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา 622,827,438
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม 829 ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 694
ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 204,325 ศูนย์กีฬา 206,676,312
สมาคมศิษย์เก่า 266 ฝ่ายทุนการศึกษา 264,378,688
ศูนย์วัฒนธรรม 549,544    
ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา/ผ่อนผันทหาร
หัวหน้าศูนย์ 854  
ศูนย์สันติวิธีและธรรมภิบาลนักศึกษา/ฝ่ายวินัย
อาจารย์ประจำ 827 เจ้าหน้าที่ 438
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา
หัวหน้าศูนย์ 829 หัวหน้าศูนย์ 692
แผนกศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่า
หัวหน้าแผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ 496 เจ้าหน้าที่ 266
ศูนย์กีฬา
หัวหน้ากลุ่มวิชา 206 เจ้าหน้าที่ 676
ฝ่ายทุนการศึกษา
ผู้อำนวยการ 328 รองผู้อำนวยการ 688
เจ้าหน้าที่ 264  
ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน
ผู้อำนวยการ 489 หัวหน้าแผนกแนะแนวและจัดหางาน 325
หัวหน้างานสหกิจศึกษา/แพทสิก 654  
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
ผู้อำนวยการ 735  
ศูนย์วัฒนธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม/ที่ปรึกษาอธิการบดี 352 เลขานุการ 544
สายงานการเงินและบริหาร
ฝ่ายแผนงานและนโยบาย
ที่ปรึกษา 329 รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร 813
ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนการเงิน 360 นักวิเคราะห์เชี่ยวชาญพิเศษ 871
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนการเงิน 360 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 229
รองผู้อำนวยการ 296 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 380
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 674,506,295 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 479
หัวหน้าแผนก ฝ่ายงบประมาณ 871    
แผนกควบคุมพัสดุ
หัวหน้าแผนก 275 เคาเตอร์กลาง 643
ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผู้อำนวยการ 816 ผู้จัดการ 642
เจ้าหน้าที่ 716,157,543    
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 728 เลขานุการ 729
ผู้จัดการฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์ 141 ผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 102
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 503,139 ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 132,133
ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 116,634,733 ฝ่ายระบบและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 156,115,129
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 169 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 448,135
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้อำนวยการ 500 รองผู้อำนวยการ 141
หัวหน้าหน่วย หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ 503 หัวหน้าหน่วย หน่วยผลิตวีดีทัศน์ 148,503
หัวหน้าแผนก บันทึกการสอนย้อนหลัง 151 เจ้าหน้าที่ Google classroom 765
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการ 169 เจ้าหน้าที่ธุรการ 132
ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการ 733 ผู้ชำนาญการ 165
เจ้าหน้าที่/SAP 634 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 116
ฝ่ายระบบและโครงข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้จัดการ 102 เจ้าหน้าที่ 156,129
ฝ่ายบริการเทคโนโลนีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ 135
สายงานบริหารด้านกายภาพ
ฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรการบริการ
รองอธิการบดี สายงานบริหารด้านกายภาพ 137 เลขานุการและผู้ประสานงานทั่วไป 137
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ 719 แผนกหอพัก 858
ฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ แผนกยานพาหนะ
ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ 635 หัวหน้าแผนกชานพาหนะ 523
ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ 635 เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง 222
ผู้อำนวยการ 556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 324
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่ 261 เลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 486
ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 324 เจ้าหน้าที่ธุรการ 222,526
แผนกศูนย์อาหารและร้านน้ำ มธบ. 127 แผนกรักษาความสะอาดและจัดสถานที่ 581
แผนกรักษาความปลอดภัย 120,311 แผนกวางแผนทางวิศวกรรม 456,317
แผนกช่างงานระบบ 511,513 แผนกช่างโยธาและสุขาภิบาล 315,316
แผนกยานพาหนะ 523 แผนกบำรุงรักษาสวน 844,395
แผนกออกแบบสวนและพันธุ์ไม้ 550    
สายงานภาคีสัมพันธ์
สายงานภาคีสัมพันธ์
ที่ปรึกษาอาวุโสสายงานภาคีสัมพันธ์ 519 เลขานุการ 439
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ 491 เจ้าหน้าที่ 745,746 851,639
ศูนย์วิทยบริการ
ผู้อำนวยการ 364 เจ้าหน้าที่ 363,168
หัวหน้าแผนก 551 ฝ่ายจัดเลี้ยง 345,417
ศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ADCC)
ผู้อำนวยการ 590 เลขานุการ 490,464
เจ้าหน้าที่ 464,530  
วิทยาลัยการประปา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 864
สายงานสื่อสารและพัฒนาแบรนด์
รองอธิการบดีสายวานสื่อสารแบรนด์ 233,538 เจ้าหน้าที่ แผนกสื่อสารแบรนด์ออนไลน์ 233,527
เจ้าหน้าที่ แผนกเลขานุการและธุรการ 538 หัวหน้า แผนกสร้างสรรค์ 161
หัวหน้า แผนกประชาสัมพันธ์ 722 ผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการ 557
ผู้จัดการ แผนกศิลปกรรม 557 ผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารเครื่อข่ายในประเทศ 859
หัวหน้า แผนกเครื่อข่ายโรงเรียน 722 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด 749
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาเว็บ 626,883 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 560,337
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสื่อโฆษณา 699 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 505,701,235
ช่างภาพ 659 เลขานุการและธุรการฝ่ายสื่อสารการตลาด 538
Operator 298,299,หรือ กด 0    
สายงานทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัยากรบุคคล
ที่ปรึกษา/ผู้อำนวยการและอาจารย์ประจำ CIBA 122 ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานทรัพยากรบุคคล 840
หัวหน้าแผนก 535 หัวหน้าศูนย์เอกสารงานบุคคล 739
ผู้จัดการ 175 ศูนย์สุขภาพ/ห้องพยาบาล/คลีนิค 101
ผู้อำนวยการ 122 เจ้าหน้าที่ 580,392
เบอร์ติดต่อคณะ ระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต)
หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต
สาขาวิชา MBA 339 สาขาวิชา MBA อาเซียน 572
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ DBA 435 สาขาวิชาการบัญชี 815
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ 574,428
271,283
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 578,425
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาลัยครุศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 263 สาขาวิชาการจัดการการศึกษา/สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 648,649
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 444 สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา 252,872
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาการชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 853 ผู้อำนวยการหลักสูตร 609
    สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 237
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต)
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 742 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 601
สาขาวิชาสิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 681  
ห้องประชุม
อาคารสำนักอธิการบดี 1
ห้องประชุม ทวี บุญยเกตุ(6-1) 596 ห้องประชุม (6-2) 529
ห้องประชุม (7-1-7-3) 180 ห้อง Control 537
อาคารสำนักอธิการบดี 2
ห้องประชุม สัจจาเกตุทัต (1-4) 613 ห้องประชุม (3-1-3-7) 149
ห้องประชุม จิด ณ สงขลา (5-1) 798 ห้องประชุม สมภพ โหตระกิตย์ (5-2) 798
ห้องเตรีนมอาหารชั้น 5 525 ห้อง Control 610
อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์
ห้องประชุม (1-1) ชั้น 1 318 ห้อง Control 349
อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์
ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 684 ห้อง Control 625
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุม ปรีดีพนมยงค์ (6-1) 174 ห้อง Control 558
ห้องประสานงานรับปริญญา 848 หน้าเวที 248
ห้องเตรียมอาหาร 561  
อาคาร สนั่น เกตุทัต
ห้องประชุม (3-1) 684  
หน่วยงานอื่นๆ
หอพักดีพียู
หอพักดีพียู 1 201 หอพักดีพียู 2 202
หอพักดีพียู 3 203 หอพักดีพียู 4 (02-954-5330 กด 0)
หอพักดีพียู 5 (02-9547254-5)/085-062-9103 หอพักดีพียู 6 (02-580-7275)
หอพักดีพียู 7 (ฝั่งนนท์) 02-5800784 (ต่อ 0 ) 088-5211944 คุณผึ้ง หอพักดีพียู 8 (ข้าง หอดีพียู 6)081-341-8184 คุณณัชชา
หอพักดีพียู 9 (สรินวิลล์)089-145-2420 คุณจิรวัฒ 081-854-2420  
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการ 131 IT Service Desk 888
Lab 1-4 134 Lab 5-9,11-12 135
Lab 13 132 Lab 14 531
Lab 16-18 242 Lab 19 239
Lab 20 673 Lab 21 693
Lab 22 711 Lab 23-24 695
สหกรณออมทรัพ มธบ.
หัวหน้าสำนักงาน 545 เจ้าหน้าที่ 262
เจ้าหน้าที่(สินเชื่อ/การเงิน) 545  
โรงแรม DPU
ผู้จัดการโรงแรม 653 ผู้จัดการห้องอาหาร 653
เคาเตอร์ (02-954-9500-4) 471 แผนกบัญชี 470
ห้องอาหารดีพียูคาเฟ่ 255 ห้องสปา 671
เบอร์ตรง 02-9549500-4    
โรงแรม DPU/บริษัท สร้อยกัทลี จำกัด
จัดเลี้ยง 525,417
345
หน้าเคาเตอร์ 471

  • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
  • โทรศัพท์: 02-954-7300
  • โทรสาร: 02-589-9605
  • อีเมล: contact@dpu.ac.th

เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30น. - 16.30น
  • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ - ปิดทำการ
style="border:0" width="600">