ที่ปรึกษารองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้ช่วยรองอธิการบดี


 

อ.สุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์

  • ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.พิไลพรรณ นวานุช

  • ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานทรัพยากรบุคคล

 

อ.อธิภัทร เกตุทัต

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์

ผศ.วิศรุต สุวรรณวิเวก

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิชาการ

 

Mr.Wang Daoming

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านการตลาด วิทยาลัยจีน

ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายนิติ มุขยวงศา

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ

Dr.Ching Kit Kelvin Lam

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านวิจัย วิทยาลัยจีน

 

Dr.Peng-Fei Chen

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านวิชาการ วิทยาลัยจีน