ที่ปรึกษารองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้ช่วยรองอธิการบดี


 

อ.สุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์

  • ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.พิไลพรรณ นวานุช

  • ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวกัญญา ประยูรสุข

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี (ด้านการเงิน)

ผศ.วิศรุต สุวรรณวิเวก

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ดร. อัจฉริยา อักษรอินทร์

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. ศรันยา สารากรบริรักษ์

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

นายนิติ มุขยวงศา

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ