พิธีมอบโล่สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2559

งานสหกิจศึกษา ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานจัดพิธีมอบโล่สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2558 ดร.อสมา  มาตยาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตฯกล่าวรายงาน  โดยมี    ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้แทนสถานประกอบการจำนวน 11 แห่ง จากสถานประกอบการทั้งหมด 135 แห่ง  และผศ.ดร.นิตย์  เพชรรัตน์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน คือ บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด