โครงการ DPU JOB EXPO 2016 ครั้งที่ 48

       ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ร่วมกับ  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  2  และบริษัท   ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  ในวันที่ 19–20  เมษายน  2559  เวลา  09.00 – 16.00  น. ณ  ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการจัดหางานให้กับบัณฑิต  นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเลือกสมัครงานกับบริษัทต่างๆ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับบริษัทต่างๆ   ที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรู้จักกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น  โดยมีสถานประกอบการมารับสมัครงานบัณฑิตจำนวน 89  บริษัท  และมีนักศึกษา บัณฑิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน  511 คน