โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

        งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  2 ในวันที่ 19–20  เมษายน  2559  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-1  อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ ฯ  ฝึกปฏิบัติอาชีพ  จำนวน 2 อาชีพ คือ 1.การผสมน้ำหอม  มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติจำนวน  19  คน  2.การแต่งหน้าคัพเค้ก   มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติจำนวน  52  คน  มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติจำนวน   71  คน  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องอาชีพเสริมและฝึกปฏิบัติ