โครงการ "การสร้างแรงบันดาลใจ" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการ "การสร้างแรงบันดาลใจ" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 -12.00 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยากรบรรยาย โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ (ดอกเตอร์กองขยะ)