ศึกษาดูงาน บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

ดร.อสมา  มาตยาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน และอ.เรวดี  ทั่งจันทร์แดง หัวหน้างานสหกิศึกษา  นำคณาจารย์สหกิจศึกษา  จำนวน 10 คน  เข้าศึกษาดูงาน บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ  บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป หลังจากร่วมทำMouกับทางบริษัทในวันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อรับนศ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ