ข้อเสนอแนะ

1. ส่งผลงานวิชาการผ่านทาง E-MAIL :  conference@dpu.ac.th
2. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งไฟล์เรื่องเต็มและบทคัดย่อ  โดยเรื่องเต็มและบทคัดย่อ  รวมกันแล้วมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า
3. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด และรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียบร้อย ฝ่ายจัดพิมพ์จะนำข้อความที่ส่งมาจัดทำหนังสือหรือบันทึกลง Thumb Drive โดยไม่มีการพิสูจน์อักษร และ รูปแบบการพิมพ์บทความซ้ำอีก และไม่รับผิดชอบรูปแบบการพิมพ์ของบทความและคำผิดนั้น