กำหนดการส่งผลงาน

 เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ปิดรับบทความฉบับเต็ม

 ขยายเวลา ถึง วันที่  31 มกราคม 2560

 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผล

 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15  ธันวาคม 2559 – 23 มกราคม 2560

 ส่งบทความกลับ เพื่อให้ผู้ส่งบทความปรับปรุงแก้ไข                                  ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

 วันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ 2560

 ส่งบทความฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 วันประชุมวิชาการ

 วันที่ 3 มีนาคม  2560