กำหนดการส่งผลงาน

 เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

 วันนี้ - 19 มกราคม 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

 ปิดรับบทความฉบับเต็ม

 วันที่ - 19 มกราคม 256123 กุมภาพันธ์ 2561

 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผล

 19 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

 ส่งบทความกลับ เพื่อให้ผู้ส่งบทความปรับปรุงแก้ไข                                  ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

 28 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561

 ส่งบทความฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 9 มีนาคม 2561

 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ

 28 กุมภาพันธ์ 2561

 วันประชุมวิชาการ

 29 มีนาคม 2561