การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน  คนละ 1,000  บาท
  • บุคคลทั่วไป นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุม โดยนำเสนอผลงาน      คนละ 2,500  บาท

แบบฟอร์ม 

  • ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน Download