ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 13

       

                             บรรยากาศช่วงเช้า                                                                   บรรยากาศช่วงบ่าย