วิธีการเขียนบทความ

ห้อข้อ , เรื่อง : font ขนาด 18 th sarabun new 

เนื้อหา : font ขนาด 16 th sarabun new

ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย

ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย

ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย

 

บทคัดย่อ

          ใส่บทคัดย่อ (เป็นการย่อเนื้อหางานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นกระชับและครบถ้วนตามเล่มสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย เป็นอย่างน้อย)

คำสำคัญ:  ใส่คำสำคัญ (ให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ ไม่ควรเกิน 5 คำ)

Abstract

          ใส่บทคัดย่อ (เป็นการย่อเนื้อหางานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นกระชับและครบถ้วนตามเล่มสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย เป็นอย่างน้อย)

Keywords:     ใส่คำสำคัญภาษาอังกฤษ (ให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ ไม่ควรเกิน 5 คำ)

 

 

[1]คำนำหน้า สาขา (ไทย) คณะ (ไทย) สังกัด (ไทย) จังหวัด (ไทย) รหัสไปรษณีย์

[1]คำนำหน้า สาขา (ไทย) คณะ (ไทย) สังกัด (ไทย) จังหวัด (ไทย) รหัสไปรษณีย์

[1] (กรณีมีผู้เขียนบทความมากกว่า 1 คนให้ระบุชื่อได้ไม่เกิน 3 คน)

 

บทนำ

ใส่เนื้อหา (เป็นการบรรยายถึงความเป็นมาของปัญหา ช่องว่าง (gap) ของงานวิจัยในอดีตที่ทำให้ผู้วิจัย สนใจทำวิจัยเรื่องนี้)

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

ใส่เนื้อหา (ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้)

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน(ถ้ามี)

ใส่เนื้อหา (ระบุ กรอบแนวคิดของงานวิจัยพร้อมทั้งทฤษฎี แนวคิดที่นำมาสร้างกรอบแนวคิด และสมมติฐาน (ถ้ามี)

วิธีการวิจัย

ใส่เนื้อหา (ระบุรายละเอียดของประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง ตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ การแปลผล)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

          ใส่เนื้อหา (รายงานข้อค้นพบ ตามลำดับขั้นตอนของการวิจัย อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐาน (ถ้ามีหากข้อค้นพบ (มีตัวเลขหรือตัวแปรมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิแทน) พร้อมทั้งอภิปรายผลการวิจัยที่มีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

ใส่เนื้อหา (เป็นการย่อผลการศึกษาเฉพาะประเด็นที่สำคัญๆ ให้ครบถ้วนและเสนอแนะงานวิจัยนี้ที่ จะนำไปใช้ประโยชน์ หรือประเด็นคำถามสำหรับเป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป)

กิตติกรรมประกาศ

          ใส่เนื้อหา (ระบุว่างานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุน และความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือผู้ใด)

บรรณานุกรม

ใส่เนื้อหา (ระบุรายการเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงในงานวิจัยให้ครบถ้วน โดยใช้แบบ APA Style โดยดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)

 

การเขียนเอกสารบรรณานุกรม (References) ใช้รูปแบบAPA Style (แก้ไขเฉพาะตัวอักษรสีแดงเท่านั้น)

 

 1. การอ้างอิงให้เรียงลำดับเอกสารการอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสกุลผู้แต่ง (ชาวต่างประเทศ) ตามแบบพจนานุกรม
 2. บรรทัดแรกของแต่ละรายการพิมพ์ชิดขอบซ้าย  ถ้าไม่จบในบรรทัดเดียวให้พิมพ์ต่อไปในบรรทัดที่ 2 โดยเว้นเข้าไปประมาณ 8 ช่วงตัวอักษร
 3. ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้เอาชื่อสกุลขึ้นก่อนชื่อต้น

 

รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง References )

 1. การอ้างอิงจากหนังสือ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).// ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์ .

ตัวอย่าง : เสรี วงษ์มณฑา.  (2540).  ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด.  กรุงเทพฯ:  วิสิทธิ์พัฒนา.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์.  (2555).  ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น.  (พิมพ์ครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2549).  การติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา.  กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

Aren, William F., & Bovee, Courtland.  (1994).  Contemporary Advertising (5 th ed). pp.32-49.           Boston, MA: Richard D. Irwi. 

 1. การอ้างอิงจากบทความวารสาร 

รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่( ฉบับที่),/เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง :อัศวิน แสงพิกุล.  (2556).  จริยธรรมการวิจัย [ออนไลน์].  วารสารสุทธิปริทัศน์27(81), 137-147.

              Mellers, B. A.  (2000).  Choice and the relative pleasure of consequences.

                        Psychological Bulletin126, 910-916.

 1.  การอ้างอิงจากนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง.//(วัน เดือน ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อนิตยสาร,/ปีที่,/หน้า.

กรณีภาษาอังกฤษ ใช้ว่า ปี, เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp.

ตัวอย่าง : ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.  (10 กุมภาพันธ์ 2556).  บัตรเครดิตรูดแล้วต้องปลด.  ซีเคร็ด, 5, 64-65.

             Kluger, J.  (2008, January 28).  Why we love.  Time171, pp. 54-60.

 

 1. การเขียนอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง.//(ปี พ.ศ.).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ชื่อปริญญา/ชื่อสาขาวิชา,//ชื่อสถาบัน.

ตัวอย่าง : ณัฐแก้ว ข้องรอด.  (2537).  บทบาทของการโฆษณาในการสนับสนุนสินค้าใหม่เข่าสู่ตลาดกรณีศึกษา:

                                 ปูนซิเมนต์ตราทีพีไอ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์, 

                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.           

                  Adilla Pongyeela.  (1995). A Comparative Study of Leadership Styles Among   
                   American and
     

                 Thai Female Managers.  D.I.B.A, Florida: Nova University.

 

 1. การเขียนอ้างอิงจากสื่ออิเล็คทรอนิคส์

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง.//(ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี,/จาก/URL

ตัวอย่าง : บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.  (2548).  โทรทัศน์กับการเมืองใหม่.  สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2546,    

จาก http://www.manager.co.th/

 กมลรัฐ อินทรทัศน์ และพรทิพย์ เย็นจะบก.  หลักและทฤษฏีการสื่อสาร.  สืบค้นเมื่อ 26  มิถุนายน  25

จาก http://pirun.ku.ac.th/

คลังปัญญาไทย.  (2546).  อุดมศึกษา.  สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555,

                     จาก  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php.

         VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J.  (2001).  Role of reference elements in the selection of   resources by psychology undergraduates.  Journal of Bibliographic Research, 5,

                 117-123. Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/articles.html

 1. การอ้างอิงในเนื้อหา

รูปแบบ :  ชื่อผู้แต่ง//(ปี,/หน้า)//ได้ศึกษาเกี่ยวกับ........

 • : สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน  (2550, หน้า 104)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ.......      

    ปณิศา ลัญชานนท์  (2548, หน้า 27-28)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

6.1.1 กรณีอ้างอิงทั้งเล่ม ใส่เฉพาะ ชื่อผู้แต่ง (ปี)

ตัวอย่าง : : สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน  (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ........

6.1.2  การอ้างอิงถึงชื่อบุคคล  ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน  ให้ใส่นามสกุลทั้งสอง 

ตัวอย่าง : ดวงเดือน พันธุมนาวิน และจรรยา  สุวรรณทัต  (2520, หน้า38)

6.1.3  กรณีอ้างอิงผู้แต่ง 2-7  คนขึ้นไปอ้างเนื้อหาครั้งแรก ต้องใส่ทุกคน ใส่และคนสุดท้าย เช่น คนที่1, คนที่2, คนที่ 3, คนที่ 4, คนที่5, คนที่6, และคนที่7 ให้ใส่ไม่เกิน 7คน    กรณีมากกว่า 7 คน ให้ลงรายการ 6 คนแรก และชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น ผู้แต่ง 10 คนให้ลงรายการ คนที่1, คนที่2, คนที่3, คนที่4, คนที่5,

คนที่6, และคนที่10 

ตัวอย่าง : (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, องอาจ ปทะวานิช, ปณิศา มีจินดา,

จิระวัฒน์ นุวชชานนท์, และอรท้ย เลิศวรรณวิทย์, 2552, หน้า 18-29)

 (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, & Bach, 1993)

6.1.4 กรณีอ้างอิงซ้ำหรือในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำว่า “และคนอื่นๆ”

ตัวอย่าง : (สาคร สามารถ และคนอื่นๆ, 2548, หน้า.13-15) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ........

   (Kernis et al., 1993)

 1. วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง,//(ปี,/หน้า)//ได้ศึกษาเกี่ยวกับ........

 • : Kotler & Keller,  (2009, p. 787)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ.......

   Kotler & Keller,  (2009, pp. 787-788)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ.......

6.2.1 กรณีอ้างอิงอ้างอิงทั้งเล่ม ใส่เฉพาะ ชื่อผู้แต่ง ปี

ตัวอย่าง : Kotler & Keller,  (2009)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ.......

6.2.2 กรณีอ้างอิงซ้ำและผู้แต่ง2-7คน หรือมากกว่าในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำว่า “et al.” ต่อด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้าตามลำดับ

ตัวอย่าง : Gran et al.  (1989, p.90)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ.......

รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง//(ปี,/หน้า)//ได้ศึกษาเกี่ยวกับ........

ตัวอย่าง : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2552, หน้า 17) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ........

        Marcos and others (1974, pp. 15-17) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ........