ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เล็งเห็น ความสำคัญของการนำคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในงานด้านต่างๆ นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งงานคอมพิวเตอร์โดยจัดตั้งแผนกบริการคอมพิวเตอร์ในปีพ.ศ.2526 เพื่อรับผิดชอบพัฒนางานคอมฯ
และเพื่อสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้วย ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ที่ต้องเจริญควบคู่กับการเจริญเติบโตของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเป็นโครงการประเภทปรับปรุงและขยายงานของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้ความสามารถมากยิ่งขึ้นให้เกิดความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ้มีขีดดำเนินงานพร้อมที่จะรองรับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ต่อไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

อาจารย์วิฑูรย์ เย็นเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์


 

คู่มือการใช้ Wiress LAN ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์, บุคลากร และนักศึกษา

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปิดใช้งาน Email - Microsoft Outlook Web Access (OWA)ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Email สำหรับบุคลากร  Microsoft Outlook Web Access ซึ่งสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และมีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ห้องสมุด และการใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ซึ่งในการเปิดใช้งาน owa จำเป็นต้องติดตั้ง CA เพื่อรองรับการเปิดการใช้งาน ท่านสามารถแก้ไขได้ โดยคลิกรายละเอียดเพิ่มเติม นี้

  • ไม่พบข่าว