โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

สำนักงานเลขานุการ

นางสาวพจนารถ เตชะฤทธิ์ นางสาวสร้อยลัดดา นุ่มสุข นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง นางสาวสุทธญาณ์ ประไพ นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ

นางสาวพจนารถ เตชะฤทธิ์

เลขานุการคณะ


การศึกษา

  • กศ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

การติดต่อ

02-954-7300 # 301