โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

แผนกเทคโนนิเทศ

นายระดมศักดิ์ อุทัยชิต นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม นางสาวจรัสลักษณ์  เกตุสุข	นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ	นางสาวสุริศา  รัชวัตร นายบุญเลิศ  ธริสุข	นายสุทธิพล  อ่ำบัว	นายฐิติปภพ  วัธนศักดิ์เสรี	นายอดิเทพ  เวทีกูล นายพันธกานต์  ทานนท์	นายสุรสิทธิ์  ฮงทวัฒน์	นางสาวณัฐนันท์ ตระกูลพูลพินิจ	นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์	นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร

นายระดมศักดิ์ อุทัยชิต

หัวหน้าแผนก


การศึกษา

  • ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การติดต่อ

02-954-7300 # 346