โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

ภาควิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ไวยเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ณ นคร อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ อ.ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน โรจน์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์


 

การศึกษา

 • ศศ.บ.  (ประชาสัมพันธ์)
 • นศ.ม   (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
 • Ph.D.  (Communication Arts)

งานบริการวิชาการแก่สังคม

 • อดีตนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ More TV ทีวีสาธารณะ
 • ที่ปรึกษาให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • คณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานวัฒนธรรมดีแด่น ของกระทรวงวัฒนธรรม
 • คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ของสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คณะกรรมการร่วมพัฒนางานด้านการสื่อสารสาธารณะสุข ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • คณะกรรมการประเมินผลงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะอนุกรรมการสาขานิเทศศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
 • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์และประเมินหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

 • ตำรา
  • วาทนิเทศ
 • บทความ
  • ทำอย่างไรเมื่อต้องพูดในที่ชุมชน
  • ฝึกการเป็นนักฟังที่ดีเพื่อก้าวสู่การเป็นนักพูดที่มีคนอยากฟัง
  • แต่งกายได้ถูกกาละและสภาวะเศรษฐกิจ
  • บุคลิกภาพในการพูดสไตล์ผู้นำ
  • บุคลิกภาพที่ดูดีในยุคน้ำมันแพง
  • ตรึงใจคนด้วยอากัปกิริยาอย่างมืออาชีพ
  • บุคลิกภาพที่เข้าตาผู้บังคับบัญชา
  • การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสารเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม

ผลงานวิจัย

 • การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ประจำปี 2556
  ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2557
  ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย ประจำปี 2558
  ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

02-954-7300 # 751