โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

คณาจารย์

  • ผู้บริหาร
  • ภาควิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

  • ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

  • ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

  • ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

  • สำนักงานเลขานุการ

  • แผนกเทคโนนิเทศ