โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

งานวิจัย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีการศึกษา 2555

 1. "จิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์"
  โดย ผศ.พนารัตน์ ลิ้ม
 2. "การสื่อสารเพื่อการเชื่อมร้อยจิตสำนึกสาธารณะขององค์กรภาคธุรกิจกับภาคประชาชน"
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ณ นคร
 3. "การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาถ้ำค้างคาววัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี"
  โดย อาจารย์ศรีลัดดา อุทยารัตน์
 4. "การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย"
  โดย อาจารย์ชาติณรงค์ วิสุตกุล
 5. "กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์กรณีศึกษาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ"
  โดย อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
 6. "เครือข่ายการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม"
  โดย อาจารย์สิญาทิพย์ จิวานันทวัฒน์
 7. "จิตสำนึกเพื่อสาธารณะของนักประชาสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์"
  โดย อาจารย์ณัทธสิฐษ์ ศิริปัญญาธนกิจ
 8.  รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (บทความวิจัย)
  โดย อาจารย์อริสรา ไวยเจริญ
 9. ผักปลอดสารพิษ ซำสูง MC We Share 1.0 (ประชุมวิชาการ)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ณ นคร
 10. สื่อใหม่กับการสร้างอัตลักษณ์และการเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนไทย (ประชุมวิชาการ)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
 11. สรุปผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 จ.นนทบุรี (งานสร้างสรรค์-ภาพยนตร์สารคดี)
  โดย อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
 12. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร (บทความวิจัย)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกินส์
 13. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (บทความวิจัย)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกินส์
 14. พฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเด็กและเยาวชนที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก (บทความวิจัย)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี คงลาภ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2554

 1. "โทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก : โอกาสใหม่ทางการศึกษาตามอัธยาศัยของคนหูหนวกไทย"
  โดยอาจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร
 2. "การศึกษาประสิทธิผลกลยุทธ์ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
  โดยผศ.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
 3. "การสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางด้านสุขภาพ"
  โดยผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และอาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง
 4. "ชีวิตที่ 3 How To เล่าเรื่องจากชีวิตจริง"
  โดยผศ.ปาจรีย์ อ่อนสอาด
 5. "รักร้ายหมายเลขสิบ (นวนิยาย)"
  โดยอาจารย์การดา ร่วมพุ่ม
 6. "แบบจำลองการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
  โดยผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ
 7. "บุคลิกดีรวยได้"
  โดยผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ
 8. "Self-directed Learning Readiness Study for Undergraduate Students : A Case Study of Principles and Art of Photograghy"
  โดยผศ.สุทิน โรจน์ประเสริฐ
 9. "30+ โสด On Sale (บทภาพยนตร์)"
  โดยอาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
 10. "บทบาทของ new correspondent ในฐานะนักมานุษยวิทยายุคโลกาภิวัฒน์"
  โดยผศ.ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
 11. "การใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อธำรงอัตลักษณ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี"
  โดยอาจารย์วิภาวดี เกษมสันต์
 12. "บทบาทของสื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว"
  โดยอาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 13. "การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) สำหรับคนหูหนวก"
  โดยอาจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร
 14. "พฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการของเด็กและเยาวชนที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก"
  โดยผศ.ลักษมี คงลาภ
 15. "การใช้สีเพื่อการสร้างตราสินค้าธุรกิจธนาคาร กรณีศึกษาธนาคารออมสิน"
  โดยอาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม
 16. "โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ"
  โดยผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ
 17. "การสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการยาสูบในประเทศไทย"
  โดยผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ
 18. "งานวิจัยภาพยนตร์โฆษณา V-Slim"
  โดยอาจารย์อริสรา ไวยเจริญ, ผศ.ลักษมี คงลาภ, ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ และผศ.ปาจรีย์ อ่อนสอาด
 19. "งานวิจัยภาพยนตร์โฆษณา Giffarine ครั้งที่ 1"
  โดยอาจารย์อริสรา ไวยเจริญ, ผศ.ลักษมี คงลาภ และผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน
 20. "งานวิจัยภาพยนตร์โฆษณาธุรกิจขายตรง ครั้งที่ 2"
 21. โดยอาจารย์อริสรา ไวยเจริญ, ผศ.ลักษมี คงลาภ และผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

 22. "งานวิจัยภาพยนตร์โฆษณาธุรกิจขายตรง ครั้งที่ 3"
 23. โดยอาจารย์อริสรา ไวยเจริญ, ผศ.ลักษมี คงลาภ และผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

 24. "การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารตราสินค้าในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา จีเอสเอ็ม แอดวานซ์"
  โดยอาจารย์ดนยา วสุวัต

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2553

 1. "การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน"
  โดยผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 2. "รายงานประมวลผลงานในรอบ 9 ปี แผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม"
  โดยผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม, ผศ.สุรางคนา ณ นคร และอาจารย์วิลาวัณย์ วโรภาษ
 3. "การวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารที่สร้างความสำเร็จต่อวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี"
  โดยผศ.ปาจรีย์ อ่อนสอาด
 4. "เพลงกับวัฒนธรรม : การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนล้านนาผ่านบทเพลงของศิลปินล้านนา"
  โดยดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
 5. "การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
  โดยผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ
 6. "อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้ภาครัฐ"
  โดยผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
 7. "ทัศนะของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่มีต่อการปฏิรูปสื่อ"
  โดยผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2552

 1. "การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายชุมชน : กรณีศึกษา นโยบายชุมชนปลอดเหล้า บ้านโนนมะเขื่อตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี"
  โดย ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
 2. "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน โรจน์ประเสริฐ
 3. "การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย"
  โดย อาจารย์ชาติณรงค์ วิสุตกุล
 4. "กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ กรณีศึกษาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ"
  โดย อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

โครงการวิจัยชุดการสื่อสารจิตสำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2551

 1. “บทบาทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ”
  โดย รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
 2. “ถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะ”
  โดย ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
 3. “สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชน: กรณีศึกษาชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา”
  โดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
 4. “การสื่อสารเพื่อการเชื่อมร้อยจิตสำนึกสาธารณะขององค์กรธุรกิจกับภาคประชาชน”
  โดย ผศ.สุรางคนา ณ นคร
 5. “จิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์”
  โดย ผศ.พนารัตน์ ลิ้ม
 6. “จิตสำนึกสาธารณะ: อำนาจเรื่องเล่าบ้านทรายขาว”
  โดย ผศ.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 7. “จิตสำนึกของหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน”
  โดย อาจารย์พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
 8. “บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ: กรณีศึกษาสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน เอฟ เอ็ม 96.0 เมกกะเฮิร์ตซ์”
  โดย อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ
 9. “การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะผ่านพันธมิตรองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร”
  โดย อาจารย์เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว
 10. “จริยธรรมของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในการนำจิตสำนึกสาธารณะมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์”
  โดย อาจารย์กอบกวี ชื่นรักสกุล
 11. “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดด้วยจิตสำนึกสาธารณะกับทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค"
  โดย อาจารย์มนัสสา จินต์จันทรวงศ์
 12. “กลยุทธ์การวางแผนและการสร้างสรรค์สื่อจดหมายตรงขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการระดมทุน"
  โดย อาจารย์ วิลาวัณย์ วโรภาษ
 1. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
 2. MC WE SHARE 2.0 เราสร้างแบรนด์ด้วยศรัทธา
 3. DPU Best Practice (DPU BP)

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีการศึกษา 2556

 1. การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 2. การศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อนิทานทุ่งซ่า (ประชุมวิชาการ)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี คงลาภ
 3. การนำเสนอผลงานวิจัย International Conference on Humanities and Social Sciences 2013  
  “New Media for Educational Support in Higher Education : A Comparative Analysis of Thailand and American Professors”
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน  โรจน์ประเสริฐ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีการศึกษา 2557

1.   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์