โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

ปรัชญา

ประสานทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การผลิตระบบดิจิตอลที่ทัดเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศ นักศึกษาจะได้ผลิตรายการวิทยุและฝึกจัดรายการวิทยุแบบปฏิบัติจริงทางสถานีวิทยุชุมชนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ FM 91.25 MHz รวมทั้งยังได้ฝึกรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ อาทิ รายการสารคดี มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์สั้น และ Relity Film ออกอากาศในรายการของสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศ เพื่อฝึกฝนในการประสานทักษะการผลิตด้านต่าง ๆ เช่น  การเขียนบท การกำกับการแสดง การจัดแสง การถ่ายทำ คอมพิวเตอร์กราฟิก และการตัดต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การทำงานในโลกวิชาชีพที่แท้จริง

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Communication Arts  (Radio and Television)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Radio and Television)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นๆ

  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
  • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักจัดรายการวิทยุ ผู้กำกับการแสดง นักเขียนบทรายการโทรทัศน์  ผู้ประกาศข่าว ทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ที่

หลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์