โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

งานเสวนา การสร้างแรงบันดาลใจจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

งานเสวนา "การสร้างแรงบันดาลใจจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9" โดย อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)

และ อ.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้เคยถวายงานฯ
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์