โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ปรัชญา

   งานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นงานมีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงศิลปะ เนื่องจากเป็นงานที่เข้าไปมีบทบาทและความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในฐานะที่เป็นสื่อที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง และในแง่ของการเป็นธุรกิจที่กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง  หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจึงเป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้  ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย  จากการสอนของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ทั้งมีการเพิ่มพูนทักษะแก่นักศึกษา  ด้วยการเชิญบุคลากรผู้อยู่ในสาขาอาชีพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  มาเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนเจาะลึกในแขนงต่างๆที่ตนสนใจและมีความถนัด  จากวิชาเอกเลือกหรือวิชาโทต่างๆที่มีในหลักสูตร  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง  พร้อมทั้งยังได้มีโอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านภาพยนตร์ในแขนงที่ตนสนใจและมีความถนัด  และยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Communication Arts  (Film and Digital Media)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Film and Digital Media)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นๆ

  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
  • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ช่างภาพ ช่างตัดต่อ ทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์และธุรกิจส่วนตัว

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ที่

หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล