โลโก้คณะ
ชื่อคณะ

การติดต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 300 โทรสาร 02-954-7355
Facebook https://www.facebook.com/CommArtsDPU
ผู้บริหาร
อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 751
อ.ประดิษฐ์  รัตนวิจารณ์ ที่ปรึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 173
รศ.ดร.พีระ  จิระโสภณ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ 690
ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์

292

นางสาวสุทธญา  ประไพ เลขานุการผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ 425
ดร.มนต์  ขอเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ 579
นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ เลขานุการผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ 578
อ.การดา  ร่วมพุ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 327
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 708
อ.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

356

ภาควิชาการโฆษณา
ผศ.อริสรา ไวยเจริญ หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา 267
อ.ญาศิณี  เคารพธรรม อาจารย์ประจำ 354
อ.เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ อาจารย์ประจำ 354
อ.ธวัชชัย  สุขสีดา อาจารย์ประจำ 354
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ผศ.กัญญรัตน์  หงส์วรนันท์ หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 238
อ.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 356
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ 278
อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ อาจารย์ประจำ 355
ภาควิชาการสื่อสารการตลาด
ผศ.ดร.พนารัตน์  ลิ้ม หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารการตลาด 304
ผศ.สุรางคนา ณ นคร อาจารย์ประจำ 304
ผศ.สุทิน โรจนประเสริฐ อาจารย์ประจำ 454
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ /ผู้อำนวยการ Thai Deaf TV 708
อ.ปรฉัตร ศรีสุข ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา 454
อ.สุดถนอม รอดสว่าง เลขานุการภาควิชา 454
ผศ.ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน อาจารย์ประจำ 724
ดร.โสภัทร  นาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ 454
อ.พรสุรีย์  วิภาศรีนิมิต อาจารย์ประจำ 454
อ.ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ อาจารย์ประจำ 454
ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์ อาจารย์ประจำ 454
อ.พิมพลอย รัตนมาศ อาจารย์ประจำ 454
ภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ
ผศ.ชาติณรงค์  วิสุตกุล หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ 267
ผศ.ปาจรีย์  อ่อนสอาด อาจารย์ประจำ 155
อ.การดา ร่วมพุ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 327
ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อ.ศักดิ์สิทธิ์  ทวีกุล หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 778
อ.วรลักษณ์  กล้าสุคนธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา 778
ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก

อาจารย์ประจำ

778
อ.นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

อาจารย์ประจำ

778
ดร.ฐณยศ  โล่ห์พัฒนานนท์

อาจารย์ประจำ

778
สำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
นางสาวพจนารถ  เตชะฤทธิ์ เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ 301
นางสาวสร้อยลัดดา  นุ่มสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ 300
นางพัชษณัฐ  จันทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ 300
นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง เจ้าหน้าที่ธุรการ 724
แผนกเทคโนนิเทศ
นายระดมศักดิ์ อุทัยชิต หัวหน้าแผนกเทคโนนิเทศ 346
นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนนิเทศ 144
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 473
นางสาวณัฐนันท์ ตระกูลพูลพินิจ ครูปฎิบัติการ (หน่วยถ่ายภาพ) 473
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์ ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ) 707
นายสุทธิพล  อ่ำบัว ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 144
นายปรัชญา  ทองชุม หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ 473
นางสาวสุริศา  รัชวัตร ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ) 473
นายบุญเลิศ  ธริสุข ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ) 473
นายพันธกานต์  ทานนท์ ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ) 473
นายสุรสิทธิ์  ฮงทวัฒน์ ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจัทัล) 144
นายฉัตรชัย  ผลิตกุล ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 144
นายฐิติปภพ  วัธนศักดิ์เสรี ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 144
นายอดิเทพ  เวทีกูล ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 144
นายกิตติพัฒน์  ศิริสุขชัยถาวร ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์) 620
นางสาวจรัสลักษณ์  เกตุสุข เลขานุการแผนกเทคโนนิเทศ 145