วิธีการสมัคร

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กำหนดการรับสมัคร

การส่งใบสมัคร
     วิธีการสมัคร ดังนี้

 • กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารใบสมัครที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว  ได้ที่เว็บไซต์ http://chinese.dpu.ac.th  หมดเขตรับสมัครวันที่  31 กรกฎาคม 2556

ติดต่อสอบถามได้ที่

 1. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100  
  โทรศัพท์ 0-2222-5863, 0-2623-0904-5 ต่อ 101
  โทรสาร 0-2222-5863   
 2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
  โทรศัพท์ 0-2954-7300-29  ต่อ 888   
  โทรสาร 0-2954-7365
  E-mail  :  servicedesk@dpu.ac.th 

 

 • ระดับอุดมศึกษา 

กำหนดการรับสมัคร และวันสอบแข่งขัน

 • รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน  2556 ถึง 31 กรกฎาคม  2556
 • สอบแข่งขันใน วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
 • สมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ http://chinese.dpu.ac.th

การสมัครแข่งขัน
     ผู้สมัครต้องสมัครผ่านสถานศึกษาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่  และผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงนามรับรองการสมัคร  โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้

 1. สถานศึกษากรอกข้อมูลการสมัคร และลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการรับสมัคร ฯ ออนไลน์  เพื่อรับรหัสบัญชีผู้ใช้งาน (User Name ) และรหัสผ่าน ( Password ) ได้ที่เว็บไซต์ http://chinese.dpu.ac.th  (1 บัญชีผู้ใช้งาน : 1 สถานศึกษา)  แล้วยืนยันการสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารใบสมัครที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา  
 2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ห้องสอบ ผ่านระบบการรับสมัคร ฯ  ออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556   และพิมพ์ใบยืนยันการรับสมัคร  เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการนำมาเป็นบัตรสอบต่อไป

การติดต่อสอบถาม
     โทรศัพท์  :  02 9547300 -29 ต่อ 888      
     E-mail  :  servicedesk@dpu.ac.th