คำนิยม

พระธรรมภาวนาวิกรม  วิ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ประธานมูลนิธิร่มฉัตร


          มูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกสังกัดทั่วประเทศ  โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541  จนถึงปัจจุบัน  เป็นโครงการที่โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ  ครู  นักเรียน  รู้จักและกล่าวขานถึงทุกปี  ต้องขอยกย่อง  ดร.อุบล  เล่นวารี  อดีตที่ปรึกษาระดับ 10  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้คิดริเริ่มโครงการดีๆ เช่นนี้สำหรับเยาวชนไทย  มูลนิธิร่มฉัตรจึงให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด  โดยมี  สมเด็จพระธีรญาณมุนี  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส  และพระราชวิจิตรปฏิภาณ  เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎด้วย  โครงการเพชรยอดมงกุฎจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี  และมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ  ปัจจุบันโครงการเพชรยอดมงกุฎมีการแข่งขัน  13 วิชา  ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาตร์  ภาษาไทย  พระพุทธศาสนา  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  ประติมากรรม  เคมี  ฟิสิกส์  และชีววิทยา

          ขออานิสงส์ที่ทุกท่านมีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการเพชรยอดมงกุฎ  ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ  จงมีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และประสบแต่ความสุข  ความเจริญยิ่งๆ ไป