ระเบียบการแข่งขันระดับอุดมศึกษา

ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา
 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
 
ปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครแข่งขันได้ที่  http://www.dpu.ac.th/chinese
 • ติดต่อสอบถามได้ที่
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
   โทรศัพท์:  0-2954-7300  ต่อ 899 โทรสาร 0-2580-0065    E-mail : petch@dpu.ac.th

   

  วิธีการสมัคร
  ผู้สมัครจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษา ที่ผู้สมัครแข่งขันสังกัดอยู่เท่านั้น โดยผู้สมัคร (ครูหรืออาจารย์) สามารถสมัครตามขั้นตอน ดังนี้

  1. รายละเอียดและระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.dpu.ac.th/chinese
  2. คลิกเลือกที่เมนู “สมัครแข่งขัน” (ผู้สมัครต้องเป็นคณูหรืออาจารย์ของสถานศึกษาเท่านั้น) แล้วเลือก "สร้างบัญชีผู้ใช้งาน" บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วยตามหลักเกณฑ์ที่ระบบกำหนด รวมทั้งการสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วยตนเอง เพื่อใช้สำหรัยบการยืนยันการสมัคร/ แก้ไข/ เพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร (1 สถานศึกษา สามารถมีหลายบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้ในสถานศึกษาเดียวกัน สมารถแก้ไข/ เพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าแข่งขันได้เช่นเดียวกัน) คลิก "ยินยอม" เปิดเผยข้อมูล ก่อนเลือก "ยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน"
  3. คลิกเลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ" เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อผู้สมัครแข่งขัน
   บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบบกำหนด
  4. ผู้สมัครสามารถบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แข่งขันได้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 24.00 น. หลักจากนั้น ระบบจะทำการปิดรับสมัคร หากมีข้อสงสัย หรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ petch@dpu.ac.th โทร 02-954-7300 ต่อ 899
  5. หลังปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ พร้อมพิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ในวันแข่งขัน (6 สิงหาคม 2560) และพิมพ์ใบยืนยันการเข้าสอบตามจำนวนผู้เข้าแข่งขัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันแข่งขัน  (ในกรณีที่ไม่ได้นำใบยืนยันการเข้าสอบ มาแสดงในวันสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้เข้าสอบ)

  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

  1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยโดยคณบดี / หัวหน้าภาควิชาลงนามรับรองในเอกสารใบสมัคร โดยแต่ละสถาบันสามารถเสนอชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน
  3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรนักเรียน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ในวันแข่งขัน

  หลักเกณฑ์การแข่งขัน

  1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ และ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติจีน
  2. มหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนโดยมีคณบดี/หัวหน้าภาควิชาของสถาบันการศึกษารับรอง
  3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบดังนี้
   1. รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยส่งชื่อนักศึกษาเข้าแข่งขัน
   2. ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันโดยการทําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีนใช้แนวข้อสอบ HSK คณะกรรมคัดเลือกจะจัดลําดับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลําดับ ลําดับที่ 1-10 เข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลําดับที่ 11-20 รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา 2,000 บาท
   3. รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักศึกษาต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนโดยหัวข้อการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์ให้ใช้หัวข้อตามที่
    คณะกรรมการกําหนดให้ในวันแข่งขัน ทั้งนี้ในการพูดสุนทรพจน์ไม่อนุญาตให้นักเรียนดูต้นฉบับ (การเขียนเรียงความใช้เวลา 1 ชั่วโมงกําหนด 2,000 ตัวอักษรขึ้นไป และพูดสุนทรพจน์บนเวทีเวลา 5 นาที)

  วัน  เวลา  และสถานที่แข่งขัน
  กำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน

  1. สถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศเหรียญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ
  2. ครูของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
  3. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

  รางวัลและทุนการศึกษา  ดังนี้

  ระดับอุดมศึกษา (ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน)

  1. ชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารจำนวน 1 รางวัล
   เกียรติบัตร และเหรียญทอง (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา 15,000 บาท
   มหาวิทยาลัยได้รับโล่ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู
   ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
  2. รองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัลโล่
   เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญเงิน เหรียญเงิน ทุนการศึกษา 10,000 บาท
   มหาวิทยาลัยรับโล่ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึก
   ครูเกียรติบัตรผู้ปกครอง
  3. รองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล
   โล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา 7,000 บาท
   มหาวิทยาลัยรับโล่ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู
   เกียรติบัตรผู้ปกครอง
  4. ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล
   เกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎ เหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 4,000 บาท
   เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู
   เกียรติบัตรผู้ปกครอง
  5. ชมเชย จำนวน 10 รางวัล
   เกียรติบัตรชมเชย เหรียญชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท

  ระดับอุดมศึกษา (ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติจีน)

  1. ชนะเลิศเหรียญทอง
   ได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองเกียรติบัตรครู และเหรียญที่ระลึก
  2. รองชนะเลิศเหรียญเงิน
   ได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญเงินเกียรติบัตรครูและเหรียญที่ระลึก
  3. รองชนะเลิศเหรียญทองแดง
   ได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญทองแดงเกียรติบัตรครู และเหรียญที่ระลึก


  กำหนดการ

  วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
  เวลา 07.30 – 08.30 น.   รายงานตัวที่ห้องสอบ
  เวลา 08.30 น.                ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบตามที่กำหนด
  เวลา 09.00 – 10.00 น.   แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
  เวลา 13.00 น.                ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
  เวลา 13.30 – 14.30 น.   แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ)
  เวลา 14.30 – 15.30 น.   แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (พูดสุนทรพจน์)

  เวลา 18.00 น.                ประกาศผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ และมอบทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ 

  สถานที่การแข่งขัน
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0-2954- 7300 ต่อ 899 โทรสาร 0-2580-0065 E-mail : petch@dpu.ac.th  

  หมายเหตุ

  นักศึกษาที่ได้รับการส่งเข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก
  ครูได้รับเกียรติบัตร