ระเบียบการแข่งขันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>Download ระเบียบการแข่งขัน “ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”   <<

 

ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง 4 กรกฎาคม 2561 
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครแข่งขันได้ที่  http://www.dpu.ac.th/chinese
 • ติดต่อสอบถามได้ที่
  • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
   โทรศัพท์ 0-2222-5863, 0-2623-0904-5 ต่อ 101 โทรสาร 0-2222-5863
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
   E-mail : petch@dpu.ac.th  โทรศัพท์ :  0-2954-7300  ต่อ 899
   Line ID: @chinese-cjw


 

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษาที่ผู้สมัครแข่งขันสังกัดอยู่เท่านั้น ทำการสมัครผ่านระบบฯ ตามขั้นตอน ดังนี้ (ไม่รับสมัครหน้างาน – walk in)

 1. รายละเอียดและระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.dpu.ac.th/chinese
 2. คลิกเมนู “สมัครแข่งขัน” (ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ของสถานศึกษาเท่านั้น) เพื่อเข้าสู่ “ระบบบริหารจัดการการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)” กรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ให้เลือก "สร้างบัญชีผู้ใช้งาน" เพื่อระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือก "ยินยอม" เปิดเผยข้อมูล จากนั้นคลิก "ยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน" ระบบจะส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล กรุณาคลิกยืนยันทางอีเมล ก่อน login เข้าใช้งานระบบ (1 สถานศึกษา สามารถมีหลายบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้ในสถานศึกษาเดียวกัน สามารถแก้ไข / เพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าแข่งขันได้เช่นเดียวกัน)
 3. กรณีที่ครู / อาจารย์ เป็นผู้ใช้งานเดิม “สามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้วเข้าระบบได้เลย” หรือหากลืมรหัสผ่าน ให้เลือก “ลืมรหัสผ่าน” ระบบจะส่งข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานให้ทางอีเมลของท่าน
 4. การเข้าสู่ระบบ ให้ใช้บัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้ทำการยืนยันผ่านอีเมลแล้ว (กรณีที่ท่านยังไม่ยืนยันการสมัครผ่านอีเมล จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้) คลิก “เข้าสู่ระบบ” ท่านสามารถสร้าง ข้อมูลครูผู้ติดตาม ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครแข่งขัน โดยคลิกเลือกจากเมนู “ผู้ติดตาม” และ “ลงทะเบียนผู้เข้าสอบ” ตามลำดับ โดยเลือก “สร้าง” กรณีเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือเลือก “แก้ไข” ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบบกำหนด
 5. การใช้งานระบบ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เมนู “ขั้นตอนการใช้งานระบบ” ในบริหารจัดการการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)”
 6. ผู้ใช้งาน (ครู / อาจารย์) สามารถบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แข่งขันได้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 24.00 น. หลังจากนั้น ระบบจะทำการปิดรับสมัคร หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ChineseCJW Contest Servicedesk ได้ที่ Line ID: @chinese-cjw อีเมล : petch@dpu.ac.th หรือ โทร 02-954-7300 ต่อ 899 
 7. หลังปิดรับสมัคร 2 สัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561) ผู้สมัครสามารถ
  • ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
  • พิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง (มีรายชื่อครู / อาจารย์ผู้ดูแล / ครูผู้ติดตาม และรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน) และนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ในวันแข่งขัน (5 สิงหาคม 2561)
  • พิมพ์ใบยืนยันการเข้าสอบตามจำนวนผู้เข้าแข่งขัน (1 ใบ ต่อผู้สอบ 1 คน) เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันแข่งขัน  (ในกรณีที่ไม่ได้นำใบยืนยันการเข้าสอบ มาแสดงในวันสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้เข้าสอบ)
 8. ในวันแข่งขันผู้ดูแลระบบฯ จะทำการปิดระบบตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป เพื่อทำการประมวลผลข้อสอบผ่านระบบ โดยผู้ใช้งานจะสามารถเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชรคือช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.
 9. หลังจบการแข่งขันของแต่ละรอบ ครู / อาจารย์ หรือ นักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการดูผลคะแนนสอบของรายบุคคล สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/chinese เมนู “ตรวจสอบผลการแข่งขัน” หรือที่ลิงก์ https://resultcjw.dpu.ac.th
 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ (นานาชาติ)
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับการส่งเข้าแข่งขันจากโรงเรียน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองแต่ละโรงเรียน สามารถเสนอชื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกระดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวนรวมของแต่ละโรงเรียน
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดง “บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมใบยืนยันการเข้าสอบ” ต่อคณะกรรมการประจำห้องสอบในวันแข่งขัน

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ และ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติจีน
 2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2561 ทุกสังกัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ (นานาชาติ)
 3. สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ระดับ โดยไม่จำกัดจำนวน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองใบสมัคร (ตามรายละเอียดของใบสมัคร)
 4. การแข่งขันแบ่งเป็น  3 รอบ ดังนี้
  4.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน
  4.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีน (5 สิงหาคม 2561) คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมา ตามลำดับ ผู้เข้ารอบลำดับที่ 1 –10 ทุกสัญชาติเข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน ลำดับที่ 11-50 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท ลำดับที่ 51-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร ส่วนประเภทผู้แข่งขันสัญชาติจีนลำดับที่ 11-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร

  4.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและการพูดสุนทรพจน์ โดยหัวข้อในการเขียนเรียงความและการพูดสุนทรพจน์ให้ใช้หัวข้อตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน ทั้งนี้ ในการพูดสุนทรพจน์ไม่อนุญาตให้นักเรียนดูต้นฉบับ (การเขียนเรียงความใช้เวลา 1 ชั่วโมง กำหนด 2,000 ตัวอักษรขึ้นไป และพูดสุนทรพจน์บนเวทีเวลา 5 นาที)

ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ

   ใช้หนังสือท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ของมูลนิธิร่มฉัตรเป็นหลักในการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หนังสือชุดที่ 1
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้หนังสือชุดที่ 1-2
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หนังสือชุดที่ 3-4
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ใช้หนังสือชุดที่ 5-6

จำนวนตัวอักษรที่กำหนดให้ใช้ในการเขียนเรียงความภาษาจีน  มีดังนี้

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     กำหนด   200  ตัวอักษรขึ้นไป
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     กำหนด   500  ตัวอักษรขึ้นไป
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3     กำหนด  1,000  ตัวอักษรขึ้นไป
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6     กำหนด  1,500  ตัวอักษรขึ้นไป

วัน  เวลา  และสถานที่ในการแข่งขัน
กำหนดแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รางวัลและทุนการศึกษาแต่ละระดับ มีดังนี้

รอบเพชรยอดมงกุฎ (ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน)
ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6
 
ลำดับ รางวัล
   1. ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ม.4-6) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทองคำ (ทองคำแท้) และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   2. ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ม.1-3) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทองคำ (ทองคำแท้) และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   3. ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ป.4-6) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทองคำ (ทองคำแท้) และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   4. ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ป.1-3) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทองคำ (ทองคำแท้) และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   5. รองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศ เหรียญเงิน และทุนการศึกษา 7,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   6. รองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง และทุนการศึกษา 5,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   7. ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ระดับละ 7 คน รวม 28 คน)
นักเรียนได้รับเหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ เกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และทุนการศึกษา 2,000 บาท
ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

 

รอบเพชรยอดมงกุฎ (ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติจีน)
ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6
 
ลำดับ รางวัล
     1. ชนะเลิศเหรียญทอง (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ และเกียรติบัตร
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก
     2. รองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ และเกียรติบัตร
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก
     3. รองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ และเกียรติบัตร
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก
    4. ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ระดับละ 7 คน รวม 28 คน)
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก

 

 

รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆที่ไม่ใช่สัญชาติจีน

 1. สถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศเหรียญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ 
 2. ครูของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
 3. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

กำหนดวันและเวลาการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม  2561

เวลา 07.00 – 08.00 น.      รายงานตัวที่ห้องสอบ พร้อมแสดงหลักฐานการเข้าสอบพร้อมบัตรประชาชน
เวลา 08.00 – 08.30 น.   ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบตามที่กำหนด
เวลา 08.30 – 09.30 น.   แข่งขันรอบเจียระไนเพชร

เวลา 12.00 – 13.00 น.      ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.00 – 13.30 น.      ผู้ผ่านเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎรายงานตัวหน้าห้องสอบ
เวลา 13.30 – 14.30 น.      แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ)
เวลา 14.30 – 15.30 น.      แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (พูดสุนทรพจน์)
เวลา 16.30 น.                 ประกาศผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎและมอบทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
 

สถานที่การแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 899 โทรสาร 0-2580-0065 E-mail : petch@dpu.ac.th
Line ID:  @chinese-cjw 

หมายเหตุ

นักเรียนที่ได้รับการส่งเข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึกครูได้รับเกียรติบัตร