ระเบียบการแข่งขันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ถ้วยของมูลนิธิร่มฉัตร
 
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
 
ปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560 
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครแข่งขันได้ที่  http://www.dpu.ac.th/chinese
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  10100 โทรศัพท์ 0-2222-5863, 0-2623-0904-5 ต่อ 101 โทรสาร 0-2222-5863
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์:  0-2954-7300  ต่อ 899 โทรสาร 0-2580-0065    E-mail : petch@dpu.ac.th

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษา ที่ผู้สมัครแข่งขันสังกัดอยู่เท่านั้น โดยผู้สมัคร (ครูหรืออาจารย์) สามารถสมัครตามขั้นตอน ดังนี้

 1. รายละเอียดและระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.dpu.ac.th/chinese
 2. คลิกเลือกที่เมนู “สมัครแข่งขัน” (ผู้สมัครต้องเป็นคณูหรืออาจารย์ของสถานศึกษาเท่านั้น) แล้วเลือก "สร้างบัญชีผู้ใช้งาน" บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วยตามหลักเกณฑ์ที่ระบบกำหนด รวมทั้งการสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วยตนเอง เพื่อใช้สำหรัยบการยืนยันการสมัคร/ แก้ไข/ เพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร (1 สถานศึกษา สามารถมีหลายบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้ในสถานศึกษาเดียวกัน สมารถแก้ไข/ เพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าแข่งขันได้เช่นเดียวกัน) คลิก "ยินยอม" เปิดเผยข้อมูล ก่อนเลือก "ยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน"
 3. คลิกเลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ" เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อผู้สมัครแข่งขัน
  บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบบกำหนด
 4. ผู้สมัครสามารถบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แข่งขันได้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 24.00 น. หลักจากนั้น ระบบจะทำการปิดรับสมัคร หากมีข้อสงสัย หรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ petch@dpu.ac.th โทร 02-954-7300 ต่อ 899
 5. หลังปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ พร้อมพิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ในวันแข่งขัน (6 สิงหาคม 2560) และพิมพ์ใบยืนยันการเข้าสอบตามจำนวนผู้เข้าแข่งขัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันแข่งขัน  (ในกรณีที่ไม่ได้นำใบยืนยันการเข้าสอบ มาแสดงในวันสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้เข้าสอบ)
 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ (นานาชาติ)
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับการส่งเข้าแข่งขันจากโรงเรียน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองแต่ละโรงเรียน สามารถเสนอชื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกระดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวน
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรนักเรียน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ในวันแข่งขัน

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ และ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติจีน
 2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2560 ทุกสังกัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ (นานาชาติ)
 3. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ระดับ โดยไม่จำกัดจำนวน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง (ตามรายละเอียดของใบสมัคร)
 4. การแข่งขันแบ่งเป็น  3 รอบ ดังนี้
  4.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) โรงเรียนพิจารณาส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
  4.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีน คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมา ตามลำดับ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีนลำดับที่ 1 –10  เข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับที่ 11-50 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท ลำดับที่ 51-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร 

  4.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและการพูดสุนทรพจน์ โดยหัวข้อในการเขียนเรียงความและการพูดสุนทรพจน์ให้ใช้หัวข้อตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน ทั้งนี้ ในการพูดสุนทรพจน์ไม่อนุญาตให้นักเรียนดูต้นฉบับ

ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ

   ใช้หนังสือท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ของมูลนิธิร่มฉัตรเป็นหลักในการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หนังสือชุดที่ 1
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้หนังสือชุดที่ 1-2
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หนังสือชุดที่ 3-4
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ใช้หนังสือชุดที่ 5-6

จำนวนตัวอักษรที่กำหนดให้ใช้ในการเขียนเรียงความภาษาจีน  มีดังนี้

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     กำหนด   200  ตัวอักษรขึ้นไป
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     กำหนด   500  ตัวอักษรขึ้นไป
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3     กำหนด  1,000  ตัวอักษรขึ้นไป
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6     กำหนด  1,500  ตัวอักษรขึ้นไป

วัน  เวลา  และสถานที่ในการแข่งขัน
กำหนดแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รางวัลและทุนการศึกษาแต่ละระดับ มีดังนี้

รอบเพชรยอดมงกุฎ (ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน)
ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6
 
ลำดับ รางวัล
   1.
ชนะเลิศเหรียญทองคำ ได้รับถ้วยรางวัลของมูลนิธิร่มฉัตร (ระดับ ม.4-6) จำนวน 1 คน 
ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศและเหรียญทองคำ (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   2.
ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ม.1-3) จำนวน 1 คน 
ได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศและเหรียญทองคำ (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู 
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   3.
ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ป.4-6) จำนวน 1 คน 
ได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศและเหรียญทองคำ (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู 
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   4.
ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ป.1-3) จำนวน 1 คน 
ได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศและเหรียญทองคำ (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู 
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   5.
รองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน) 
ได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศและเหรียญเงิน ทุนการศึกษา 7,000 บาท
โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
   6.
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
ได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศและเหรียญทองแดง ทุนการศึกษา 5,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรครู เหรียญที่ระลึกครู
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

 

รอบเพชรยอดมงกุฎ (ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน)
ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6
 
ลำดับ รางวัล
  1.
ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ม. 4-6) จำนวน 7 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกครู
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
  2.
ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ม. 1-3) จำนวน 7 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกครู
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
  3.
ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ป. 4-6) จำนวน 7 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกครู
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
  4.
ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ป. 1-3) จำนวน 7 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท
ครูได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกครู
ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

 

รอบเพชรยอดมงกุฎ (ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติจีน)
ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6
 
ลำดับ รางวัล
  1.
ชนะเลิศเหรียญทอง (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
ได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง
เกียรติบัตรครู และเหรียญที่ระลึก
  2.
รองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
ได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญเงิน
เกียรติบัตรครู และเหรียญที่ระลึก
  3.
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
ได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรครู และเหรียญที่ระลึก

 

 

รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆที่ไม่ใช่สัญชาติจีน

 1. สถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศเหรียญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ 
 2. ครูของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
 3. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

กำหนดวันและเวลาการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม  2560

เวลา 07.30 – 08.30 น.   รายงานตัวที่ห้องสอบ
เวลา 08.30 น.                ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบตามที่กำหนด
เวลา 09.00 – 10.00 น.   แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.00 น.                ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.30 – 14.30 น.   แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ)
เวลา 14.30 – 15.30 น.   แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (พูดสุนทรพจน์)
เวลา 18.00 น.                ประกาศผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ และมอบทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
 

สถานที่การแข่งขัน 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 899 โทรสาร 0-2580-0065 E-mail : petch@dpu.ac.th

 

หมายเหตุ

นักเรียนที่ได้รับการส่งเข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึกครูได้รับเกียรติบัตร