ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปีการศึกษา 2562


กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562 (ระบบจะปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากผู้สมัครเต็มจำนวน)
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครแข่งขันได้ที่ http://www.dpu.ac.th/chinese
ติดต่อสอบถามได้ที่

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

 • ที่อยู่: เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ที่อยู่: เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • โทรศัพท์:0-2954-7300 ต่อ 899
 • Email: petch@dpu.ac.th
 • Line ID: @xlv7204w
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษาที่ผู้สมัครแข่งขันสังกัดอยู่เท่านั้น ทำการสมัครผ่านระบบฯ ตามขั้นตอน ดังนี้ (ไม่รับสมัครหน้างาน – walk in)

 1. รายละเอียดและระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/chinese
 2. คลิกเมนู “สมัครผู้ใช้งาน” (ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ของสถานศึกษาเท่านั้น) เพื่อเข้าสู่ “ระบบบริหารจัดการการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)” เลือก "สร้างบัญชีผู้ใช้งาน" เพื่อระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือก "ยินยอม" เปิดเผยข้อมูล ระบบจะส่งอีเมลให้ตามที่ระบุ (ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ทุกคน)
 3. เปิดอีเมลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ค้นหาข้อความที่ส่งมาจาก “ระบบบริหารจัดการการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) หรือ Crown Jewels # 16 (cjw.noreply@dpu.ac.th)” จากนั้นคลิก "ยืนยันบัญชีของคุณ/Click to Confirm your email" ระบบจะส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล
  *** กรุณาคลิกยืนยันบัญชีทางอีเมล ก่อน login เข้าใช้งานระบบ สถานศึกษา สามารถมีบัญชีผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 บัญชี ผู้ใช้ในสถานศึกษาเดียวกัน มีสิทธิ์ในการแก้ไข/เพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าแข่งขันได้เช่นเดียวกัน) ***
 4. การเข้าสู่ระบบ ให้เลือก “เข้าสู่ระบบภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ” จาก http://www.dpu.ac.th/chinese ให้กรอกบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้ทำการยืนยันผ่านอีเมลแล้ว (กรณีที่ท่านยังไม่ยืนยันการสมัครผ่านอีเมล กลับไปดำเนินการตามข้อ 3
 5. เพิ่มข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน โดยคลิกเลือก “ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน” เลือก “สร้าง” และ บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบบกำหนด หากผู้เข้าแข่งขันมีสัญชาติไทย ให้ระบุ “เลขที่บัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน” หากผู้เข้าแข่งขันมีสัญชาติอื่นๆ ให้เลือก “นานาชาติ” และระบุ “เลขที่หนังสือเดินทางของผู้เข้าแข่งขัน” หากผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ให้ระบุเป็นสัญชาติอื่นๆ และระบุเลขที่บัตรประจำตัวตามบัตรแสดงตนที่ออกโดยรัฐบาลไทย หากไม่มี ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ออกเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนและระบุเลขที่เอกสารใบรับรองลงในระบบ และนำมาแสดงในวันแข่งขัน
 6. หากมีครูผู้ติดตาม เพิ่มข้อมูลครูผู้ติดตาม โดยคลิกเลือกจากเมนู “ผู้ติดตาม” โดยเลือก “สร้าง” กรณีเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือเลือก “แก้ไข” ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบบกำหนด
 7. ผู้ใช้งาน (ครู/อาจารย์) สามารถขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แข่งขันได้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น. (ระบบจะปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากผู้สมัครเต็มจำนวน)
 8. การใช้งานระบบ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เมนู “วิธีการใช้งานระบบ” หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @xlv7204w อีเมล : petch@dpu.ac.th หรือ โทร 02-954-7300 ต่อ 899
 9. ระบบจะทำการปิดรับสมัคร เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนในแต่ละระดับ (ในปีที่ผ่านๆ มา จำนวนผู้สมัครในระดับ มัธยมปลาย จะเต็มภายใน 2 สัปดาห์ ระดับประถมและมัธยมต้น จะเต็มภายใน 3 สัปดาห์)
 10. ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ผู้สมัครสามารถ
  • ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
  • พิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง (มีรายชื่อครู / อาจารย์ผู้ดูแล / ครูผู้ติดตาม และรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน) และนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ในวันแข่งขัน (18 สิงหาคม 2562)
  • พิมพ์ใบยืนยันการเข้าสอบตามจำนวนผู้เข้าแข่งขัน (1 ใบ ต่อผู้สอบ 1 คน) เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันแข่งขันพร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ในกรณีที่ไม่ได้นำใบยืนยันการเข้าสอบ มาแสดงในวันสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้เข้าสอบ)
 11. ในวันแข่งขันระบบฯ จะปิดระบบตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป เพื่อประมวลผลข้อสอบรอบเจียระไนเพชร ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งเมื่อถึงเวลาประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบแรก) คือช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.
 12. หลังจบการแข่งขันของแต่ละรอบ ครู / อาจารย์ หรือ นักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการดูผลคะแนนสอบของรายบุคคล สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/chinese เมนู “ตรวจสอบผลการแข่งขัน” หรือที่ลิงก์ https://resultcjw.dpu.ac.th
  หมายเหตุ:
  ผู้ใช้งาน หมายถึง ครู/อาจารย์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มชื่อผู้เข้าแข่งขันในระบบ โดยอาจเป็นผู้พาเด็กมาแข่งขันหรือไม่ก็ได้
  ผู้ดูแล หมายถึง ครู/อาจารย์ ผู้มีสิทธิ์เป็น "ผู้ใช้งาน" ในสถานศึกษาเดียวกัน หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มชื่อผู้เข้าแข่งขันในระบบ โดยอาจเป็นผู้พาเด็กมาแข่งขันหรือไม่ก็ได้
  ผู้ติดตาม หมายถึง ครู/อาจารย์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพานักเรียน/นักศึกษามาร่วมแข่งขัน และจำเป็นต้องมีชื่อระบุไว้ในใบตอบรับการแข่งขันด้วย โดย "ผู้ใช้งาน" ของสถานศึกษานั้นๆ สามารถ เพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้ตามเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนใน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ (นานาชาติ)
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับเสนอชื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดง “บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมใบยืนยันการเข้าสอบ” ต่อคณะกรรมการประจำห้องสอบในวันแข่งขัน

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทยและนานาชาติ
 2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ (1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ (4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562 ทุกสังกัด ทั่วประเทศและต่างประเทศ (นานาชาติ)
 3. สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ระดับ โดยไม่จำกัดจำนวน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามรับรองใบสมัคร (ตามรายละเอียดของใบสมัคร)
 4. การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
  4.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน
  4.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) กำหนดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 นักเรียนที่มีรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีน คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมา ตามลำดับ โดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด ลำดับที่ 1 –10 ทุกสัญชาติเข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
  ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติ “ไทย” ที่ได้คะแนนลำดับที่ 11-50 ได้รับรางวัลชมเชยและทุนการศึกษา 1,000 บาท ลำดับที่ 51-100 ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
  ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติ “นานาชาติ” ไม่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
  4.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนมากที่สุด ลำดับที่ 1-10 จากการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและการพูดสุนทรพจน์ โดยหัวข้อในการเขียนเรียงความและการพูดสุนทรพจน์ให้ใช้หัวข้อตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน ทั้งนี้ ในการพูดสุนทรพจน์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันดูต้นฉบับ (การเขียนเรียงความใช้เวลา 1 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กำหนด 200 ตัวอักษรขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนด 500 ตัวอักษรขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กำหนด 1,000 ตัวอักษรขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนด 1,500 ตัวอักษรขึ้นไป และพูดสุนทรพจน์บนเวทีเวลา 5 นาที)

ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ

สามารถศึกษาจากหนังสือรวมแนวข้อสอบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ https://www.facebook.com/PhetChineseExam

กำหนดการ และสถานที่การแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รางวัลและทุนการศึกษาแต่ละระดับ

รอบเจียระไนเพชร (สัญชาติไทย) ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6

ลำดับ รางวัล ลำดับ จำนวน รางวัลที่ได้รับ
1 ผ่านเกณฑ์ ลำดับ 51-100 ทุกช่วงชั้น 196 คน เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
2 ชมเชย ลำดับ 11-50 ทุกช่วงชั้น 160 คน เกียรติบัตรชมเชย เหรียญชมเชย และทุนการศึกษา 1,000 บาท

รอบเจียระไนเพชร (สัญชาตินานาชาติ) ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6

ไม่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

รอบเพชรยอดมงกุฎ (สัญชาติไทย) ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6

ลำดับ รางวัล
1 ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ม.4-6) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองคำ เหรียญทองคำ และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
2 ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ม.1-3) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองคำ และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
3 ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ป.4-6) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองคำ และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
4 ชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ ป.1-3) จำนวน 1 คน
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองคำ และทุนการศึกษา 10,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
5 รองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญเงิน และทุนการศึกษา 7,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
6 รองชนะเลิศเหรียญทองแดง (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญทองแดง และทุนการศึกษา 5,000 บาท
โรงเรียนรับโล่เกียรติยศ ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
7 ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ระดับละ 7 คน รวม 28 คน)
นักเรียนได้รับเหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ เกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และทุนการศึกษา 2,000 บาท
ครูได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

รอบเพชรยอดมงกุฎ (สัญชาตินานาชาติ) ช่วงชั้น ป. 1-3 , ป. 4-6, ม. 1-3, ม. 4-6

ลำดับ รางวัล
1 ชนะเลิศ (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ และเกียรติบัตรชนะเลิศ
ครูได้รับเกียรติบัตร
2 รองชนะเลิศอันดับ 1(ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ และเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1
ครูได้รับเกียรติบัตร
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับละ 1 คน รวม 4 คน)
นักเรียนได้รับโล่ และเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2
ครูได้รับเกียรติบัตร
4 ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ระดับละ 7 คน รวม 28 คน)
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรชมเชยเพชรยอดมงกุฎ

รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ประเภทผู้แข่งขันสัญชาติไทย

 1. สถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศเหรียญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ
 2. ครูของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
 3. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ประเภทผู้แข่งขันสัญชาตินานาชาติ

ครูของนักศึกษาที่ได้เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

กำหนดวันและเวลาการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

เวลา 07.00 – 08.00 น. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวที่ห้องสอบ พร้อมแสดงหลักฐานการเข้าสอบพร้อมบัตรประชาชน
เวลา 08.00 – 08.30 น. ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องสอบตามที่กำหนด
เวลา 08.30 – 09.30 น. แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เวลา 12.30 – 13.00 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.00 – 13.30 น. ผู้ผ่านเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎรายงานตัวหน้าห้องสอบ
เวลา 13.30 – 14.30 น. แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ)
เวลา 14.30 – 15.30 น. แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (พูดสุนทรพจน์)
เวลา 16.30 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎและมอบทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

สถานที่จัดการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ที่อยู่: เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • โทรศัพท์:0-2954-7300 ต่อ 899
 • Email: petch@dpu.ac.th
 • Line ID: @xlv7204w
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

 1. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก และเกียรติบัตร
 2. ครูได้รับเกียรติบัตร