คำถามที่พบบ่อย

1. ถาม :  ส่งนักเรียนเข้ารับการสมัครแข่งขันได้กี่คน

   ตอบ : สามารถส่งเข้าแข่งขันได้ทุกระดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวน โดยต้องมีผู้บริหารสถานศึกษานั้นลงนามรับรอง


2. ถาม :  ครูผู้ดูแลที่มาในวันสอบได้รับเกียรติบัตรทุกคนหรือไม่

   ตอบ : ครูผู้ดูแลจะได้รับโรงเรียนละ 1 ใบ


3. ถาม :  เข้าดูระเบียบการได้ที่ไหน

   ตอบ : สามารถคลิกดูได้ที่นี่  ระเบียบการแข่งขันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระเบียบการแข่งขันระดับอุดมศึกษา


4. ถาม :  จะเข้าดูที่นั่งสอบ และห้องสอบได้เมื่อไหร่

   ตอบ : ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบวันที่ 21 กรกฎาคม  2560 โดยเข้าดูได้ที่ http://www.dpu.ac.th/chinese


5. ถาม :  ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันด้วยตนเองได้หรือไม่

   ตอบ : การส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ต้องส่งในนามของสถานศึกษาและจะต้องเป็นครูหรือผู้แทนของสถานศึกษา เป็นผู้สมัครให้เท่านั้นโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรองในใบสมัคร


6. ถาม :  วันไปสอบต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

   ตอบ : 1. ใบยืนยันการเข้าสอบที่มีเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่พิมพ์ออกมาจากระบบเพื่อมาเป็นหลักฐาน แสดงในวันเข้าสอบ

   2. บัตรประจำตัวนักเรียน  หรือบัตรประชาชน


7. ถาม :  ปิดรับสมัครวันที่เท่าไร

   ตอบ : เปิดรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 14 กรกฏาคม 2560 หรือดูระเบียบการได้ที่ ระเบียบการแข่งขันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระเบียบการแข่งขันระดับอุดมศึกษา


8. ถาม :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ที่ไหน

   ตอบ : 110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือเข้าไปที่ http://www.dpu.ac.th/mapdpu.html


9. ถาม :  ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับการสมัครแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่

   ตอบ : สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ระบบรับสมัครเดิม โดยใช้  username และ password  เดิมทำการแก้ไขข้อมูลได้


10. ถาม :  เมื่อกรอกรายชื่อนักเรียนผู้สมัครแล้วต้องทำอะไรต่อไปหรือไม่

     ตอบ : ต้องทำการพิมพ์ข้อมูลรายชื่อที่กรอกจากระบบ เพื่อนำไปให้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นลงนาม  จากนั้นสแกนเอกสารพร้อมทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารใบสมัครที่ผู้บริหารศึกษาลงนามแล้วกลับเข้าระบบอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร


11. ถาม :  จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

     ตอบ : 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อสอบถามได้ที่

  • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2222-5863, 0-2623-0904-5 ต่อ 101  หรือ
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 899   โทรสาร 0-2580-0065   E-mail  : petch@dpu.ac.th

ระดับอุดมศึกษา  ติดต่อสอบถามได้ที่

  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 899   โทรสาร 0-2580-0065   E-mail  : petch@dpu.ac.th 

12. ถาม :  ในวันแข่งขันจะมีการถ่ายทอดสดให้ดูหรือไม่

     ตอบ : ในวันแข่งขันจะมีการถ่ายทอดสดให้รับชมตลอดทั้งวัน  โดยสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ตามจุดต่างๆ ที่มีการติดตั้งโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย  และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์  ซึ่งสามารถรับชมได้ทั้งคอมพิวเตอร์  Smartphone และ Tablet (ได้ทั้ง iOS และ Andriod)


13. ถาม :  ในวันแข่งขัน (6 สิงหาคม)  ผู้สอบต้องเตรียมอะไรมาบ้าง 

     ตอบ : ในวันสอบแข่งขัน อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ คือ

  1. ใบยืนยันการเข้าสอบของแต่ละรายบุคคลที่พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น

  2. บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง

     ในกรณีที่ไม่ได้นำใบยืนยันการเข้าสอบ มาแสดงในวันสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้เข้าสอบ ในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 0-2954-7300 ต่อ 899