กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร

 

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

*****************************

การสอบแข่งขันรอบเจียระไนเพชร

07.30 - 08.30 น. 

-  ผู้แข่งขันตรวจสอบที่นั่งสอบตามที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการเข้าสอบหรือตรวจสอบที่บอร์ดประกาศที่นั่งสอบการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ทุกระดับชั้นที่บริเวณถนนระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 4 (ถนนสาย 2) ,ลานน้ำพุ ,ด้านหน้าอาคารสำนักอธิการบดี จากนั้นให้ไปรายงานตัวที่ห้องสอบผู้แข่งขันไม่ต้องรายงานตัวที่กองอำนวยการ (ยกเว้นกรณีที่มีปัญหาการเข้าสอบ)

08.30 น. 

- ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบตามที่กำหนดพร้อมใบยืนยันการเข้าสอบ
09.00 - 10.00 น. - แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
13.00 น. 

- ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร 3 จุด คือ

จุดที่ 1   ด้านหน้าอาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4) 

จุดที่ 2   บริเวณลานน้ำพุ

จุดที่ 3   บริเวณใต้อาคาร 6

การสอบแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ

ผู้สอบแข่งขันรอบเจียระไนเพชรได้ลำดับที่ 1-10 ทั้ง 5 ระดับ รายงานตัวเข้าสอบแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ

ผู้สอบแข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน

13:00 – 13:20 น.

รายงานตัว ณ กองอำนวยการ บริเวณชั้น 1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4)

13:30 – 14:30 น.

สอบแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ) 

- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ณ ห้องประชุม 3-6 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3

- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ ห้องประชุม 6-2 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 6

- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ณ ห้องประชุม 7-2 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7

- ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 7-3 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7

14:30 – 15:30 น. 

สอบแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (แข่งขันพูดสุนทรพจน์)

 - ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ณ ห้องประชุม 3-1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3

- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 5

- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ณ ห้องประชุม 6-1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 6

- ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 7-1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7

ผู้แข่งขันสัญชาติจีน

ผู้สอบแข่งขันรอบเจียระไนเพชรได้ลำดับที่ 1-10 ทั้ง 5 ระดับ รายงานตัวเข้าสอบแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ

13:00 – 13:20 น. - รายงานตัว ณ กองอำนวยการบริเวณชั้น 1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4) 
13:30 – 14:30 น.

- สอบแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ)

- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)        ณ ห้องเรียน 7403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 4

- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)    ณ ห้องเรียน 7404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 4

- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)          ณ ห้องเรียน 7405 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 4

- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)        ณ ห้องเรียน 7406 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 4

- ระดับอุดมศึกษา                        ณ ห้องเรียน 7407 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 4

14:30 – 15:30 น. 

- สอบแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (แข่งขันพูดสุนทรพจน์)

- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)        ณ ห้องเรียน 7201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2

- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)   ณ ห้องเรียน 7202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2

- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)         ณ ห้องเรียน 7301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 3

- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)      ณ ห้องเรียน 7401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 4

- ระดับอุดมศึกษา                         ณ ห้องเรียน 7509 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 5

*********** สิ้นสุดขั้นตอนการสอบระดับเพชรยอดมงกุฎ **********

รางวัลพิเศษ

สำหรับผู้แข่งขันสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน

ผู้ได้ลำดับที่ 11-100 (รางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์) ในแต่ละระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 4 ระดับ และ ผู้ได้ลำดับที่ 11-20 (รางวัลชมเชย) ระดับอุดมศึกษา ไปรายงานตัวเพื่อรับรางวัลชมเชย

13.30 – 14.00 น. 

รายงานตัว ทุกระดับชั้น ณ กองอำนวยการบริเวณชั้น 1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์
(อาคาร 4)  

14:00 – 15:30 น.

ผู้ได้รับรางวัลรับมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

16.30 น. 

-  ประกาศผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ผู้ชนะการแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัวเข้านั่งประจำที่ตามลำดับ ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
- พระพรหมมังคลาจารย์  มอบทุนการศึกษา