กำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร

 

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

*****************************

07.30 - 08.30 น. - ผู้แข่งขันตรวจสอบที่นั่งสอบ
08.30 น. - ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบ

09.00 – 10.00 น.

- แข่งขันรอบเจียระไนเพชร

13.00 น.

- ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร

14.00 น.

- พิธีเปิดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

- แขกผู้มีเกียรติกล่าวแสดงความยินดี

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบของที่ระลึก

- พระพรหมมังคลาจารย์

  ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวอนุโมทนา

- การมอบรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร

15.30 น.

- การแสดงเปิดงานบนเวที

  - การแสดงจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  - การแสดงจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

16.00 น.

- พิธีมอบรางวัลเพชรยอดมงกุฎ

  - พิธีรับถ้วยพระราชทานการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

  - มอบทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

  - ผู้รับรางวัลถ่ายภาพร่วมกัน

  - สรุปโครงการและการจัดการแข่งขัน

    โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  - พิธีปิดโดยพระพรหมมังคลาจารย์

18.00 น.

-  งานเลี้ยงขอบคุณ  ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

 

****************************************