คำนิยม

พระพรหมมังคลาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ประธานมูลนิธิร่มฉัตร


          มูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกสังกัดทั่วประเทศ โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ครู นักเรียน รู้จักและกล่าวขานถึงทุกปี ต้องขอยกย่อง ดร.อุบล เล่นวารี อดีตที่ปรึกษาระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้คิดริเริ่มโครงการดีๆ เช่นนี้สำหรับเยาวชนไทย มูลนิธิร่มฉัตรจึงให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามได้สนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎด้วย โครงการเพชรยอดมงกุฎจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ ปัจจุบันโครงการเพชรยอดมงกุฎมีการแข่งขัน 13 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาไทย พระพุทธศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประติมากรรม เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา

          ขอขอบคุณ ท่านทั้งหลาย ที่ได้ให้คำแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการเพชรยอดมงกุฎ เพื่อจะนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิ์ภาพสอดคล้องกับการเรียนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

          ขออานิสงส์ที่ทุกท่านมีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ไป