ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ประกาศรับผู้สมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไปแล้วนั้น วิทยาลัยครุศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องพักนักศึกษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) หากไม่มารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน-เวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขประจำตัวผู้สมัคร 7 หลักในช่องค้นหา