ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้ประกาศรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไปแล้วนั้น  บัดนี้ วิทยาลัยครุศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประขาชน 13 หลักในช่องค้นหา